keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 273/30.10.2001 privind scoaterea la licitaţie a unor amplasamente în vederea montării de panouri publicitare luminoase în Municipiul Timişoara

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 273/30.10.2001
privind scoaterea la licitaţie a unor amplasamente în vederea montării de panouri publicitare luminoase în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-15510/28.09.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (k) şi art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea inchirierii a unor amplasamente pentru montarea de panouri publicitare luminoase în Timişoara , conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini privind inchirierea prin licitaţie publică a terenurilor pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase în municipiul Timişoara, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI