keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/30.10.2001 privind privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. PROTEM S.R.L.

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 271/30.10.2001
privind privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. PROTEM S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-12524/30.07.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Solicitarea nr.U32001 - 2956/12.07.2001 a S.C. PROTEM S.R.L.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Decretului Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţilor privitoare la Cărţile Funciare:
În conformitate cu prevederile art.2, 12 şi art. 15 din Legea nr.54/1998 - privind circulaţia juridică a terenurilor;
În baza prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1998 - privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 - privind regimul juridic al drumurilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (g) din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. PROTEM S.R.L., pe baza Evaluării care face parte integrantă, din prezenta hotărâre, astfel:
- Primăria Municipiului Timişoara trece din proprietatea sa , în proprietatea S.C. PROTEM S.R.L., terenul în suprafaţă de 65 mp.din suprafaţa totală de 2152 mp. ,cuprinsă în C.F. NR.2 - Timişoara , cu nr.top. 9608/1 ;
- Şi, primeşte în proprietatea sa, prin schimb de la S.C. PROTEM S.R.L., terenul în suprafaţă de 65 mp. din suprafaţa totală de 682 mp. , cuprinsă în C.F. nr.7593 Timişoara cu nr.top.9628 .

Art.2: Prin grija S.C. PROTEM S.R.L., se vor efectua dezmembrarea şi notările corespunzătoare în Cartea funciară privind schimbul de terenuri, în conformitate cu Proiectul nr.85/2001 întocmit de S.C. Eficient S.A., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriiei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului de Carte funciară de pe lângă Judecătoria Timişoara;
- S.C. PROTEM S.R.L.
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI