keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 270/21.05.1996 privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "FAN CLUB ROCK" pentru organizarea "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR" 1996

21.05.1996

Hotararea Consiliului Local 270/21.05.1996
privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru "FAN CLUB ROCK" pentru organizarea "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR" 1996


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere cererea organizatiei "FAN CLUB ROCK" Timisoara nr. 25/16.05.1996 prin care se solicita Consiliului Localsprijin financiar in vederea organizarii "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR" actiune inscrisa in calendarul manifestarilor prilejuite de sarbatorirea "Zilei Internationale a Copilului";
Avand in vedere Referatul nr. SC096 /21.05.1996 al Directiei Economice Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al MunicipiuluiTimisoara prin care se propune alocarea de la bugetul local a unei sume pentru organizarea "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR" Timisoara 1996;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si a Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica si drepturile omului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit.(e) si (p) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de coorganiztor al manifestarii "MARATONUL ARTISTIC AL COPIILOR"
actiune inscrisa in calendarul manifestarilor prilejuite de sarbatorirea "Zilei
Internationale a Copilului".

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 5.000.000 leidinbugetul Local, Capitolul
72.02 "Alte actiuni" pentru organizarea "MARATONULUI ARTISTIC AL COPIILOR"
Timisoara 1996.Art.3: Cu aducereala indeplinire a prezenteihotararise
incredinteaza Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local
al Municipiului Timisoara. Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Organizatiei "FUN CLUB ROCK" Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CHILOM TRAIAN
Contrasemneaza