keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/30.10.2001 privind atribuirea lucrărilor de semnalizare rutieră în municipiul Timişoara

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 269/30.10.2001
privind atribuirea lucrărilor de semnalizare rutieră în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16787/22.10.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 3018/17.09.2001 a S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 12 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 60/2001 privind achiziţiile publice;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 27/1999- privind concesionarea unui teren din Timişoara, str. I. Maniu nr. 29, cu plata taxelor aferente, în vederea realizării unui centru de semnalizări rutiere, în favoarea S.C. Drumuri Municipale S.A. şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/27.10.1998;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. f, g şi l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Lucrările de semnalizare rutieră din municipiul Timişoara finanţate din bugetul local şi de stat, se atribuie, prin procedura negocierii cu o singură sursă, pe bază de contract, pe o perioadă de 14 ani, Societăţii de Semnalizări Rutiere S.C. " ROSIGN " S.R.L.

Art.2: Contractul privind lucrările de semnalizare rutieră din municipiul Timişoara încheiat la data de 04.01.1999 între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Drumuri Municipale S.A. se preia de către S.C. "ROSIGN" S.R.L.

Art.3 : La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 27/1999.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Drumuri Municipale S.A.;
- S.C. ROSIGN S.R.L.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI