keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/30.10.2001 privind eşalonarea la plată a impozitului pe clădiri şi scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente acestuia datorate de S.C. Optica S.A. Timişoara

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 268/30.10.2001
privind eşalonarea la plată a impozitului pe clădiri şi scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente acestuia datorate de S.C. Optica S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16718/19.10.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr.EC2X-1008085/09.10.2001 a S.C. OPTICA S.A. Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Notei de constatare încheiată în data de 11.10.2001;
În baza art.2 din Hotărârea Guvernului României nr.1110/2000 - privind strategia de privatizare a S.C. Optica S.A. Timişoara, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL;
Având în vedere art.82 din Ordonanţa Guvernului nr.11/1996 - privind executarea creanţelor bugetare, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă eşalonarea la plată a sumei totale de 616.625.990 lei datorate de debitorul S.C. OPTICA S.A. Timişoara cu titlu de impozit pe clădiri.
Eşalonarea se acordă pe 30 de luni, plata urmând a se face lunar, până la data de 25 a fiecărei luni.

Art.2: Acordarea eşalonării este condiţionată de :
a). achitarea obligaţiilor curente datorate bugetului local la termenele prevăzute de lege, de la data aprobării până la finalizarea eşalonării;
b). constituirea unei garanţii bancare la nivelul a două rate medii din eşalonare, respectiv suma de 41.000.000 lei ,până la data scadenţei primei rate de eşalonare;
c). achitarea, odată cu ultima rată, a majorărilor de întârziere, calculate în conformitate cu prevederile legale.

Art.3: Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art.2 duce la pierderea valabilităţii eşalonării şi începerea procedurii de executare silită.

Art.4: Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri în sumă de 2.232.441.583 lei.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. OPTICA S.A.Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI