keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 268/21.05.1996 privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul II al anului 1996.

21.05.1996

Hotararea Consiliului Local 268/21.05.1996
privind subventionarea de la bugetul local a reducerii cu 50% acontravaloriiabonamentelorpentru transportul in comun in municipiul Timisoara, pentrupensionari pe semestrul II al anului 1996.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Biroului Buget nr.SC0964216/09.05.1996 dincadrulConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara;
Avandin vedereavizulComisieipentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba subventionarea cu 50% a contravalorii abonamentelor de
calatorie pe mijloacele de transport in comun din municipiul Timisoara, pe
semestrul II al anului 1996, pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul
Timisoara.
Subventionarea se va face din veniturile proprii ale Consiliului Local
al Municipiului Timisoara.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul
Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoar si Regia Autonoma
de Transport Timisoara.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Biroului Buget;
Directiei Tehnice;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Directiei Generale a Finantelor Publice si Control Financiar de
Stat a Judetului Timis;
Massmediei locale


Presedinte de sedinta
CHILOM TRAIAN
Contrasemneaza