keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/30.10.2001 privind nivelul impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr.27/1994, republicată şi modificată, şi a taxelor reglementate de Legea nr.117/1999, pentru anul fiscal 2002

30.10.2001

Hotararea Consiliului Local 267/30.10.2001
privind nivelul impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr.27/1994, republicată şi modificată, şi a taxelor reglementate de Legea nr.117/1999, pentru anul fiscal 2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza art.49 din Legea nr.27/1994 - privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.117/1999 - privind taxele extrajudiciare de timbru;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.73/2000 - privind majorarea taxelor extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.104/2000 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 2001, în Municipiul Timişoara
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Pentru anul fiscal 2002 , taxele locale prevăzute la Cap.V art.27 din Legea nr.27/1994, republicată şi modificată, rămân la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.104/2000.
Taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr.117/1999, stabilite conform Hotărârii Consiliului Local nr.73/2000 rămân la nivelul prevăzut pentru anul fiscal 2001.
Aceste nivele vor fi indexate în conformitate cu prevederile legale.

Art.2: Impozitul pe clădiri aparţinând contribuabililor persoane fizice, va fi după cum urmează:
a). până la 50 mp. impozitul se diminuează cu 25%;
b). peste 50 mp. impozitul rămâne la nivelul prevăzut pentru anul fiscal 2001;

Art.3: Impozitul pe teren şi mijloace de transport aparţinând persoanelor fizice rămâne la nivelul prevăzut pentru anul fiscal 2001.

Art.4: Impozitul pe teren, mijloace de transport şi clădiri, în cazul persoanelor juridice şi a altor contribuabili, alţii decât cei prevăzuţi la art.5 din Legea nr.27/1994, republicată şi modificată, rămâne la nivelul prevăzut pentru anul fiscal 2001.

Art.5: Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea de diverse materiale şi taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public, pentru desfăşurarea temporară a activităţii economice, rămân la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.104/2000. Acest nivel va fi indexat în conformitate cu prevederile legii.

Art.6: Contribuabilii care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate sub diverse forme, au obligaţia să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de reclamă şi publicitate care este de 3% din valorea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Urbanism , Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI