keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/29.06.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Circumvalaţiunii nr. 37 din Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 266/29.06.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Circumvalaţiunii nr. 37 din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-13925/10.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b) şi c) şi alin. (4), litera d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Circumvalaţiunii nr. 37 din Timişoara, întocmit de S.C. GREEN PROJECT S.R.L. Iaşi conform Proiectului nr. 10/2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciul Audit Public Intern;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_General.pdf

DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizari Parcari ecologice str. În mii lei/mii euro la cursul 4.1285 lei/euro din data de 4/26/2010 ircumvalatiunii nr. 37 Conform H.G. nr. 28 din 2008 Valoare (fara TVA) | TVA |Valoare (inclusiv TVA) Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cert. ei | Mii euro Mi lei 1 2 3 4 6 CAPITOLUL 1 | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 ȚObtinerea terenului 0.00000] 000000] _0,0000d 0,00000|0.00000 [1.2 [Amenajarea terenului — 000000| 0.0000, 0.0000 0.0000] 0.0000 __ ÎTOTAL CAPITOLUL 1 0,00000| _0,00000| 0,0000 0,00000| 0,00000 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 500000) 1,2109] 0.9500 585000 1,44120 ____ Jobiectivului La |____JTOTAL CAPITOLUL 2 5,00000| 1,2110 0,9500 5,95000| 1,44120 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica —_ 3-1 |Studii teren 0,00000| 0,0000] __0,0000d 000000 0.00000 3.2 |Taxe pentru obiinerea de avize, acorduri si 0.00000/ 0,00000) 0,0000 0,00000| 0,0000 autorizatii [33 [Proiectare si inginerie — 46.80000|_11,82027| 5.2720 58.07200| _ 14.06813 3.4 [Organizarea procedurilor de achizitie 1,00000| 0,24222|_0,19000_1,19000| 0.28824 3.5 [Consultanta 0,00000) _0.00006| 0,0000 0,00000/0,00000 [3.7 _|Asistenta oferita de proiectant, — 0,00000|_0,00000) 0,0000 0.00000| 000000 [3.8 ȚDirigintie de santier 3,7000) 091316) 0.7163Q__4,48630)1,08667 | _ÎTOTAL CAPITOLUL 3 53,57000| _12,97566| 10,17830__63,74830| 15,44103 [ CAPITOLUL 4 DRE Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii — _—__ Ț 15327207| _37,12556|_25.12184 18230471 4417641 Montaj dotari _ 164397| 039820) 031235 _1,95633| 0.47386 Utilaje, echipamente tehnologice, si funciionale cu 0,00000| 0,00000| 0,0000 0,00000| 0.0000 montaj —_ Utilaje fara montaj si echipamente de transport __000000___0.00000| 0,0000 0.0000] 0,0000 Dotari _ | 39.12438| 9.47666| 7,43363 4655801) 11,27722| [Active necorporale 0,00000) 0,00000| 0,0000 0.0000 0,00000 TOTAL CAPITOLUL 4 194,04121|_47,00042| 36,86783 230,90904| 55,93049 _ CAPITOLUL 5 Alte cheltui — “JOrganizare de santier III 1746371423004 3531810 20,78181 Lucrari de constructii pentru organizarea 7,16165| 1,8802) 1,4747] 9,23636 santierului _ |. 1 Cheltuieli conexe organizarii sanierului | 5:70206|___2,35002 a _11.54545| 2,79652 5.2 _|Gomisioane, cote, taxe, costul creditul _|___321895| 0,7965) 0,0000 3.21895| 077969 [5.2.1 |Comisioane. taxe si cote legale 321895 0,7969) _0.0000d_3.21895|0.77969| 5.3 _ |Gheltuieli diverse si neprevazute ___] _9.70206|_2,35002| 1,8433 11,54545|2,79652 TOTAL CAPITOLUL 5 |_30,38472| 7,35975 60996 TOTAL GENERAL: 282,99593| 68,54691 36,15356| 81,42269 din care: CtM____ _______ | 16767849) _40,61487| 48,33169 Page T of 1.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2010-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată de Legea nr. 313/2009, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Înfiinţarea de parcări ecologice derivă dintr-o acută necesitate de a avea mai multe locuri de parcare pentru autoturisme şi de a nu reduce sau poate chiar a mări suprafaţa acoperită cu vegetaţie din zona urbană. Parcările ecologice sunt în prezent în centrul atenţiei Primăriei Timişoara, implicit a Direcţiei de Mediu, constituind o soluţie concretă şi eficientă ecologic şi economic. Înfiinţarea de parcări ecologice presupune nu numai menţinerea vegetaţiei lemnoase prezente, ci şi extinderea suprafeţelor verzi sau extinderea vegetaţiei lemnoase prin plantare. Primăria Timişoara trebuie să echilibreze nevoia de spaţii de parcare cu alte dorinţe ale comunităţii, cum ar fi: proiectarea urbană orientată spre pietoni şi durabilitatea mediului înconjurător.

Conform Legii nr. 265/2006 privind protecţia mediului, autorităţile publice au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, care în prezent sunt utilizate pentru a parca autoturisme, neconform cu cerinţele specifice de mediu şi urbanism.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunilor ianuarie - aprilie 2010 Studiul de fezabilitate privind amenajarea parcării ecologice Circumvalaţiunii nr. 37, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Zona propusă amenajării parcării ecologice este situată în careul format de str. Circumvalaţiunii nr. 37 şi str. Circumvalaţiunii nr. 39. Având în vedere starea actuală a obiectivului, la ora actuală zona este de fapt un teren fără destinaţie între blocurile de locuinţe. Vegetaţia este neîngrijită şi impune corecţii de formă, precum şi eliminări.

Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC GREEN PROJECT SRL pentru suma de 32.750 lei plus TVA, valoarea investiţiei fiind estimată la 282.995,93 lei plus TVA, documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008.

Suprafaţa totală de amenajat a parcării ecologice este de 547 mp, din care pavaj ecologic gazonat 281 mp, pavaj din beton 187 mp, suprafaţa gazonată este de 79,00 mp, va rezulta un număr de 23 locuri de parcare ecologică, se vor planta 295 bucăţi arbori şi arbuşti, se vor monta 5 coşuri de gunoi, 10 stâlpi de iluminat fotovoltaic, 2 panouri de semnalizare, 3 plăcuţe etichetare plante, se va instala un sistem de udare sub brazdă pe 360 mp.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi respective, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Circumvalaţiunii nr. 37 din Timişoara în valoare de 282.995,93 lei plus TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINIASTRARE MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN FIAT CONSILIER, ELLA ANCA ŞIPEŢAN Red. / Dact. EAŞ Cod F P53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori în LEI fără TVA) sunt: 1) Valoare totală 282.995,93 Din care construcţii-montaj 167.678,49 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 2 luni; 3) Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivelor: Total 5.000,00 4) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 53.570,00 5) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 194.041,21 6) Alte cheltuieli: Total 30.384,72

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN FIAT

CONSILIER ELLA ANCA ŞIPEŢAN

RED./ DACT.: E.A.Ş.