keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/11.11.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reparaţii exterioare la imobilul din strada Mărăşeşti nr. 5" Timişoara

11.11.2003

Hotararea Consiliului Local 266/11.11.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reparaţii exterioare la imobilul din strada Mărăşeşti nr. 5" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 18484/27.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 16 din legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. c şi m din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Reparaţii exterioare la imobilul din strada Mărăşeşti nr. 5 " Timişoara,cu valoarea de 11.586.691 mii lei,conform Proiectului nr. 1198/03, întocmit de S.C. " F& D ARHITECH " S.R.L., cu principalii indicatori tehnici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din Primăria Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ION BĂLĂŞOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_SF_M_r__e_ti_5.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/F2AD998A003B803942256DC90049C425/Anexa_SF_M was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443