keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 263/19.10.1999 privind privind coparticiparea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la finanţarea proiectului "Parteneriatul instituţional şi al societăţii civile pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei Timişoara"

19.10.1999

Hotararea Consiliului Local 263/19.10.1999
privind privind coparticiparea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la finanţarea proiectului "Parteneriatul instituţional şi al societăţii civile pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-13859/28.09.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea de finanţare nr. FPA 9942 - 2141/29.04.1999 a Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu ,sănătate învătământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.11 din Legea nr.189/1998 privind Finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) , (g), (m) şi (p) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă coparticiparea Consiliului Local al Municipiului Timişoara,
alături de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Primăriile comunelor
periurbane, la finanţarea Proiectului "Parteneriatul instituţional şi al
societătii civile pentru planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei
Timişoara" conform "Descrierii activităţilor" şi a "Bugetului centralizator al
Proiectului" care se anexează şi constituie parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2: Se aprobă finanţarea din bugetul local, în proporţie de 50%, a
Proiectului "Parteneriatul instituţional şi al societăţii civile pentru
planificarea dezvoltării economico-sociale a zonei Timişoara" în sumă de 21262
USD defalcată pe ani, după cum urmează:
-1999, 11262 USD adică 191.500 mii lei la cursul de schimb estimat de
1$=17000 lei;
- 2000, 10000 USD.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică şi Echipa de Proiect din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Echipei de proiect;
- Fundaţiei pentru o Societate Deschisă;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza