keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 262/29.06.2010 privind respingerea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 262/29.06.2010
privind respingerea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010 -13980/10.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 29.06.2010;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2) , litera (b) şi (c) şi alin 4, litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Studiul de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara, întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi conform Proiectului nr. 11/LOT5/2010, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Administrare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Instituţiei Arhitectului Şef
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
-- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

la Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valori în LEI fără TVA) sunt: 1) Valoare totală 609.751,45 Din care construcţii-montaj 366.284,26 2) Eşalonarea investiţiei: Pe parcursul a 12 luni; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: Total 42.350,00 5) Cheltuieli pentru investiţia de bază: Total 509.300,00 6) Alte cheltuieli: Total 58.101,45

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU ADMINISTRARE MEDIU VASILE CIUPA CĂLIN FIAT

CONSILIER MARIUS ILIE SUCIU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2010-

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, modificată şi completată de Legea nr. 313/2009, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi.

Înfiinţarea de spaţii de joacă derivă dintr-o acută necesitate de avea mai multe locuri de joacă, agrement şi recreere şi vine în întâmpinarea doleanţelor cetăţenilor materializate prin nu mai puţin de 74 de solicitări de amenajare de noi locuri de joacă în anii 2008, respectiv 2009. De asemenea Primăria Timişoara trebuie să echilibreze nevoia de spaţii de joacă cu alte dorinţe ale comunităţii, cum ar fi: proiectarea urbană orientată spre pietoni şi durabilitatea mediului înconjurător.

Conform Legii nr. 265/2006 privind protecţia mediului, autorităţile publice au obligaţia de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, care în prezent sunt utilizate pentru a parca autoturisme, neconform cu cerinţele specifice de mediu şi urbanism.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunilor ianuarie - aprilie 2010 Studiul de fezabilitate privind amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Zona propusă amenajării locului de joacă este situată pe strada Str. Intrarea Doinei, în spatele imobilelor cu nr. 1, 2 şi 3. Având în vedere starea actuală a obiectivului, la ora actuală zona este de fapt un teren fără destinaţie între blocurile de locuinţe. Vegetaţia este neîngrijită şi impune corecţii de formă, precum şi eliminări.

Studiul de Fezabilitate a fost realizat de SC GREEN PROJECT SRL pentru suma de 6952,51 lei plus TVA, valoarea investiţiei fiind estimată la 609751,45 lei plus TVA, documentaţia este în conformitate cu HG 28/2008.

Suprafaţa totală de amenajat a locului de joacă şi a canisitei este de 1679,15 mp, din care suprafaţa gazonată este de 936 mp, suprafaţa cu pavaj din beton 324,61 mp, suprafaţa cu tartan 262,9 mp, se vor planta 1675 bucăţi arbori şi arbuşti, se vor monta 14 bănci de odihnă şi 17 coşuri de gunoi, precum şi echipamente de joacă 17, suporturi de bicicletă 5, panouri de informare 1.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi respective, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru amenajarea locului de joacă de pe strada Intrarea Doinei din Timişoara în valoare 609751,45 lei plus TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU ADMINIASTRARE MEDIU, VASILE CIUPA CĂLIN FIAT CONSILIER, MARIUS ILIE SUCIU Red. / Dact. MIS Cod F P53- 01, Ver. 1