Consiliul Local Timisoara

Hotararea 25/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 25/29.07.2016
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 17458/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul cu nr. SC2016-013520/03.06.2016 depus de domnii consilieri locali Ruşeţ Vasile (mandatul 2012-2016) si Grigoroiu Grigore, prin care a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare, domnul Marcel Nicolae Botscheller;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, serviciipublice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller.



Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver.2

REFERAT privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului

Marcel Nicolae Botscheller

Prin iniţiativa domnilor Ruşeţ Vasile- consilier local în mandatul 2012-2016 si

Grigoroiu Grigore - consilier local, conform Referatului inregistrat cu nr. SC2016-013520 din

03.06.2016, a fost propus pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului

Timişoara, domnul Marcel Nicolae Botscheller.

Din Referatul mentionat si CV-ul domnului Marcel Nicolae Botscheller, prezentam

principalele repere ale activitatii artistice desfasurate de domnia sa:

Marcel Nicolae Botscheller s-a născut în 4 august 1941 în Bucium Poieni, din judeţul

Alba, un an mai târziu mutându-se, cu familia, la bunicii din Becicherecul Mic, aceştia fiind

etnici germani.

În perioada 1958-1963 a urmat cursurile liceului de coregrafie din Cluj, activând apoi

ca balerin şi solist balerin la Teatrul de Estradă din Deva.

După o perioadă în care a activat la Ansamblul Armatei din Bucureşti, din 1968 s-a

mutat definitiv în Timişoara, activitatea artistică derulându-se, ca şi balerin sau coregraf, la

Consiliul Judeţean al Sindicatelor, Clubul Cultural CFR, Ansamblul Profesionist Banatul,

Şcoala de Arte, secţia de estradă a Operei Române din Timişoara, Teatrul Maghiar şi Teatrul

German din Timişoara, etc.

Cu fiecare dintre acestea a primit nenumărate premii şi distincţii, fiind decorat şi cu

Meritul Cultural.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL ORGANIZARE EVENIMENTE NR.SC2016-

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

Cod FP 53-01, ver.2

Din anul 1971 a înfiinţat şi condus formaţia de dans clasic şi modern REFLEX, în

cardrul Casei de Cultură a Studenţilor din Timişoara, aceasta fiind singura formaţie de dans din

România, cu o continuă activitate artistică şi cel mai premiat palmares:

- 6 trofee şi premii speciale jurizate intern şi internaţional;

- 195 – Loc I Medalie de aur;

- 37 – Loc II Medalie de argint;

- 18 – Loc III Medalie de bronz.

A participat la turnee şi festivaluri de dans în urmatoarele ţări : Turcia, Italia(2),

Grecia(3), Franţa(2), Iugoslavia(2), Ungaria(3), Bulgaria, Cipru(2), Spania şi Serbia.

În prezent, în coregrafia sa, formaţia REFLEX are în repertoriul de dans 40 de montări din

urmatoarele genuri coregrafice: Clasic, Contemporan, Modern, Caracter, Show-Revue,

Burlesc, Sportiv, Folclor Internaţional, Jazz-Ballet, Majorete, etc.

Prin activitatea artistică desfaşurată cu daruire si pasiune a reusit sa promoveze pozitiv

în plan international imaginea României şi a Timişoarei.

Având în vedere toate elementele enumerate mai-sus, propunem:

acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae

Botscheller, personalitate a activităţii artistice timişorene si româneşti.

Viceprimar, Dan Diaconu Avizat juridic, Alin Stoica

Director, Direcţia Comunicare Alina Pintilie Consilier, Roxana Constantin