keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 255/21.05.1996 privind privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea FESTIVALULUI INTERNATIONAL "TIMISOARA MUZICALA" 1996

21.05.1996

Hotararea Consiliului Local 255/21.05.1996
privind privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea FESTIVALULUI INTERNATIONAL "TIMISOARA MUZICALA" 1996


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere cererea nr. SC0964026/02.05.1996 a Filarmonicii "BANATUL" Timisoara prin care se solicita participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator al Festivalului International "Timisoara Muzicala";
Avand in vedere Referatul nr. SC0964151/07.05.1996 al Directiei Economice Biroul Buget;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si a Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (e), (m) si (n) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in
calitate de coorganizator al Festivalului International "TIMISOARA MUZICALA".

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local,
Capitolul 72.02 "Alte actiuni", pentru Filarmonica "BANATUL" Timisoara in
vederea organizarii acestei manifestari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Economica Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Filarmonicii "BANATUL" Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CHILOM TRAIAN
Contrasemneaza