keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 253/27.10.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executarea lucrarii "Amenajare parc in Zona Ion Ionescu de la Brad Timisoara Lucrari Rutiere si sistematizare verticala"

27.10.1998

Hotararea Consiliului Local 253/27.10.1998
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate si executarea lucrarii "Amenajare parc in Zona Ion Ionescu de la Brad Timisoara Lucrari Rutiere si sistematizare verticala"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SCO9812963/13.10.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.27/17.02.1998 privind amenajarea unui parc de cartier in Timisoara, Zona Ion Ionescu de la Brad strada Lotusului strada Perlei;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e), (g) si (p) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate si executarea lucrarii: "Amenajare
parc in Zona de locuinte Ion Ionescu de la Brad Lucrari rutiere si
sistematizare verticala", in valoare de 487.000.000 lei, conform Proiectului
nr.DP3/080/98 intocmit de S.C. DRUM PROIECT S.R.L. Timisoara, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Obiectivul este cuprins pe Lista de investitii a Primariei Municipiului
Timisoara pe anul 1998 la Cap. 63.02.05 cu suma de 500 milioane lei.

Art.2:Cuaducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica si Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine; Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
CAIUS MUTIU
Contrasemneaza