keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 24/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 60"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 24/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 60"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 960/15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 60", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Indicatori_.pdf

100/65-MAR 60.A.B Anexa la HCL nr.

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 47554 10686 11413

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 30577 6871 7338.5

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1688 379 405.12

3.5 Consultanta 4077 916 978.48

3.6 Asistenta tehnica 11212 2520 2690.9

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 917591 206200 220222

4.1 Constructii si instalatii 917591 206200 220222

IZOLARE PERETI 610453 137180 146509

MODERNIZARE TAMPLARIE 51582 11591 12380

INCHIDERE LOGII 124838 28053 29961

IZOLARE TERASA 113582 25524 27260

PLANSEU PESTE SUBSOL 377 85 90.48

INSTALATII 12061 2710 2894.6

REPARATII TROTUARE 4698 1056 1127.5

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 119454 26844 28669

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 22939.8 5155 5505.5

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 96514.5 21689 23163

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 1084599 243730 260304

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

1084599 LEI C+M 940531 LEI 243730 Euro 211355 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

1344903 LEI C+M 1166258 LEI 302225 Euro 262080 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 1344903,10 COTA U.E. 60 % reprez 806941,86 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 268980,62 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 268980,62 LEI

Aria utila Au= 5252 mp Cost reabilitare/mp 46 Euro/mp

 

          DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ CHIŞ CULIŢĂ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Martirilor, nr.60”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.60”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.344.903,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 1.166.258,00 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ANA GEORGIU SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G. Ex.1