keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 248/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Campionatului Judeţean de Handbal Masculin Juniori

18.09.2001

Hotararea Consiliului Local 248/18.09.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Campionatului Judeţean de Handbal Masculin Juniori


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14285/06.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit.(d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Campionatului Judeţean de Handbal Masculin Juniori, ce va avea loc în perioada 21.09.2001 - 15.12.2001 la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei Sportive Politehnica Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI