keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 246/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal Ciarda Roşie -zona Jupiter"

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 246/22.04.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal Ciarda Roşie -zona Jupiter"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 7771/10.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Protocolul de Colaborare nr.SC 2007-002130/04.09.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe str.Jupiter şi Protocolul de Colaborare nr.SC 2007-002351/25.09.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe str.Nicolae Stoica de Haţeg ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 4, lit.d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă - canal Ciarda Roşie -zona Jupiter", potrivit proiectului P10/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă - canal - Ciarda Roşie – zona Jupiter ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 313.678 lei / 83.396 mii EURO Construcţii-montaj : 264.520 lei / 70.320 mii EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 313.678 mii lei / 83.396 mii EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Apă L = 780 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD -Debit transportat Q = 11 dmc / sec -Canal L =280 m, De 315 x 9.2 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 51 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2008-7771/10.04.2008

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Ciarda Roşie pe străzile Jupiter şi Nicolae Stoica de Haţeg. Această deficienţă impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă şi canalizare pe strada Jupiter şi reţea de apă pe strada Nicolae Stoica de Haţeg.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC 2007- 002130/04.09.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Jupiter şi cu Protocolul de Colaborare nr. SC2007-002351/25.09.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Nicolae Stoica de Haţeg , achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelei de alimentare cu apă şi canalizare se va face de către cetăţenii domiciliaţi pe aceaste străzi.

Valoarea totală a investiţiei ,, Extinderi reţele apă-canal – Ciarda Roşie- zona Jupiter ” este estimată la 313.678 lei (cu TVA), respectiv 83.396 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Extinderi reţele apă- canal–Ciarda Roşie -zona Jupiter ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 10/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBAŞCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU Red. / Dact. : MO ; Ex:1