keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 246/06.09.2001 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/27.03.2001 privind prelungirea contractului de management al domnului Nicolae Marcu- manager R.A.T.T.

06.09.2001

Hotararea Consiliului Local 246/06.09.2001
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/27.03.2001 privind prelungirea contractului de management al domnului Nicolae Marcu- manager R.A.T.T.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14195/05.09.2001 al Primarului Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 215/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A.T.T.;
În conformitate cu prevederile art. 38 al.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2001 privind prelungirea contractului de management al domnului Nicoale Marcu- manager R.A.T.T.
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Domnului Marcu Nicolae;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI