keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 245/21.05.1996 privind alocarea sumei de 536.000 mii lei pentru organizarea alegerilor locale 2 iunie 1996

21.05.1996

Hotararea Consiliului Local 245/21.05.1996
privind alocarea sumei de 536.000 mii lei pentru organizarea alegerilor locale 2 iunie 1996


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC0963995/30.04.1996 al Directiei Economice Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care se solicita asigurarea de resurse financiare in vederea organizarii alegerilor locale din data de 2 iunie 1996;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobaalocarea sumei de 536.000 miilei pentru organizarea alegerilor
locale din data de 2 iunie 1996.
Suma va fi alocata din bugetul local pe anul 1996, Capitolul 72.02
"Alte actiuni".


Art.2: Cuaducerea laindeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.


Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CHILOM TRAIAN
Contrasemneaza