keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 245/18.09.2001 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Reabilitare reţea apă potabilă strada Gh. Doja - Municipiul Timişoara"

18.09.2001

Hotararea Consiliului Local 245/18.09.2001
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Reabilitare reţea apă potabilă strada Gh. Doja - Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-13851/29.08.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În baza Legii nr.216/2001 - a bugetului de stat;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reabilitare reţea apă potabilă - Strada Gh. Doja din Municipiul Timişoara", conform Proiectului nr.R.K. 23/A/2001 întocmit de Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local Cap.63.02.09. " Reabilitare reţea apă potabilă - Strada Gh. Doja ".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică , Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI