keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 241/18.09.2001 privind privind alocarea sumei de 3 miliarde lei pentru lucrările de consolidare a Şcolii Normale "E. Murgu"

18.09.2001

Hotararea Consiliului Local 241/18.09.2001
privind privind alocarea sumei de 3 miliarde lei pentru lucrările de consolidare a Şcolii Normale "E. Murgu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-12473/27.07.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.166 alin.4 din Legea învâţământului nr.84/1995, republicată şi modificată;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea art.166 din Legea învăţământului nr.84/1995;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.102/2000 - privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.148/2001 - privind aprobarea Regulamentului de promovare a lucrărilor de reparaţii şi investiţii finanţate de la bugetul local către instituţii de învăţământ public;
Având în vedere Protocolul nr.SC2000 - 14072/2000 încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 3 miliarde lei pentru participarea Primăriei Municipiului Timişoara la lucrările de consolidare a Şcolii Normale "E. Murgu", prevăzute în programul de reabilitare a şcolilor cu fonduri de la Banca Mondială.
Art.2: Finanţarea lucrărilor menţionate la art.1 se face din bugetul local, Cap. 57.02. "Învăţământ".
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI