keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/14.09.1999 privind participarea Consiliului Local al municipiului Timişoara in calitate de coorganizator al manifestării culturale "RUGA TIMIŞOAREI"

14.09.1999

Hotararea Consiliului Local 237/14.09.1999
privind participarea Consiliului Local al municipiului Timişoara in calitate de coorganizator al manifestării culturale "RUGA TIMIŞOAREI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-12733/08.09.1999 al Direcţiei Relaţii-Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara in
calitate de coorganizator al manifestării culturale "Ruga Timişoarei", din
luna septembrie 1999.
Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei pentru acţiunea prevăzută
la art.1, din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte actiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret".
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestări se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform
legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică şi Direcţia Relaţii - Comunicare din cadrul Primăriei
Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Casei de Cultură Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
FLORENTIN TOMA
Contrasemneaza