keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/14.09.1999 privind privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale - Timiş 1999

14.09.1999

Hotararea Consiliului Local 236/14.09.1999
privind privind participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale - Timiş 1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-12329/31.08.1999 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.11 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara in
calitate de coorganizator al celei de-a II-a ediţii a Forumului Organizaţiilor
Neguvernamentale - Timiş 1999, în perioada 23 - 25 septembrie 1999.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000.000 lei pentru acţiunea prevăzută la
art.1, din bugetul local, Cap.59.02 "Cultură, religie şi alte actiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret".
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestări se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform
legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Agenţiei pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale
din Judetul Timiş;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
FLORENTIN TOMA
Contrasemneaza