keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 232/18.09.2001 privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara

18.09.2001

Hotararea Consiliului Local 232/18.09.2001
privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14397/10.09.2001 al Viceprimarului Municipiului Timişoara - domnul Dorel Borza;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. j din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.10.2001, Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara va avea următoarea componenţă:
ION SIMU PIŢURCĂ Director general R.A. Calor
IOAN ZUBAŞCU Şef Serviciu Energetic
SORIN ŞIPOŞ Şef Birou Iluminat Public
ZOIA POPOV Director Trezoreria Timiş
VASILE CIUPA Şef Serviciu Mediu Urban
AURA JUNIE Şef Serviciu Strategie Urbană
ADRIAN RETEZAN Profesor Fac. Construcţii
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2001 se abrogă.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- R.A.Termoficare CALOR Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI