keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 230/23.04.1996 privind privind unele masuri pentru organizarea Festivalului National Studentesc "STUDENT FEST" Timisoara

23.04.1996

Hotararea Consiliului Local 230/23.04.1996
privind privind unele masuri pentru organizarea Festivalului National Studentesc "STUDENT FEST" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere cererea nr. SC0963214/04.04.1996 a Organizatiei Studentilor din Universitatea Timisoara prin care se solicita sprijin financiar Consiliului Local al Municipiului Timisoara in vederea organizarii Festivalului National Studentesc "STUDENT FEST" Timisoara;
Avand in vedere Referatul nr. SC0963395/09.04.1996 al Directiei Economie Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit.(e) si (p) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local alMunicipiului Timisoara in
calitate de coorganizator al Festivalului National Studentesc "STUDENT FEST"
Timisoara 1996.

Art.2: Se aproba alocarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul local din
Capitolul 72.02 "Alte actiuni" pentru constituirea premiilor care urmeaza a fi
decernate la aceasta manifestare.

Art.3: Cu aducerealaindeplinireaprezentei hotararise incredinteaza Directia
Economica prin Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Organizatiei Studentilor din Universitatea Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
GROZA ANA
Contrasemneaza