keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/24.02.2004 privind aprobarea listei evenimentelor sportive, religioase, turistice şi educative organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 22/24.02.2004
privind aprobarea listei evenimentelor sportive, religioase, turistice şi educative organizate de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, ce vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, în anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 2225/09.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 - privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile art. 38 lit. (d) şi (p) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală;
În conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Agenda manifestărilor sportive, religioase, turistice şi educative organizate în anul 2004 de instituţii, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, care vor fi finanţate de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 730 milioane lei, de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, Cap. 59.02, pentru evenimentele sportive, religioase, turistice şi educative - instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_ONG_-_institutii_sport-turism-educativ.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL RELATII PUBLICE SC 2004 -

APROBAT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Având în vedere solicitarile institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ care desfasoara activitati sportive, religioase, turistice si educative în anul 2004, cu privire la sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru activitatile desfasurate;

Tinând cont de acordul Comisiei pentru cultura, învatamânt, turism, sport si culte din cadrul Consiliului Local Timisoara, cu privire la includerea actiunilor institutiilor, asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ care desfasoara activitati sportive, religioase, turistice si educative, în calendarul activitatilor finantate de la bugetul local în anul 2004;

Propunem aprobarea printr-o hotarâre de Consiliu Local a listei evenimentelor sportive, religioase, turistice si educative finantate din bugetul local, care constituie anexa la prezentul referat. Director economic, Sef Birou Buget, Adrian Bodo Smaranda Haracicu

Avizat juridic, Inspector de specialitate , Mirela Lasuschevici Adrian Schiffbeck

Atasament: Anexa.pdf

1

LISTA EVENIMENTELOR SPORTIVE, RELIGIOASE, TURISTICE SI EDUCATIVE ORGANIZATE DE INSTITUTII SI ONG

discutate si aprobate de Comisia 5 pentru cultura, învatamânt, turism, sport si culte 2004

NR BR P

NR SC SOLICITAN T

MANIFESTAR E

NATURA MANIFEST ATIEI

PER. DESF.

SUMA TOTALA

SUMA SOLICITA TA

SUMA COMISIA V

SUMA CL

FINANT ARI ANTER IOARE

LIPSA LA DOSAR

ADRESA PERS. DE CONTACT

SC 2003 – 021126/ 02.12. 2003

Atletic Club Maraton

Crosul PROLAB Sportiva 16 mai 2003

140 000 000

50 000 000 25 000 000 C-tin Dumitra 0722801440 dumitra@ maraton.ro

SC 2003 – 021127/ 02.12. 2003

Atletic Club Maraton

Biatlon Johnny Weissmuller

Sportiva 6 iunie 2003

85 000 000 40 000 000 25 000 000 C-tin Dumitra 0722801440 dumitra @maraton.ro

SC 2003 – 021128/ 02.12. 2003

Atletic Club Maraton

Triatlon Helvetica

Sportiva 1 august 2003

200 000 000

50 000 000 5 000 000 C-tin Dumitra 0722801440 dumitra@ maraton.ro

SC 2003 – 021129/ 02.12. 2003

Atletic Club Maraton

Maraton- Semimaraton

Sportiva 17 oct. 2003

375 000 000

150 000 000 35 000 000 C-tin Dumitra 0722801440 dumitra@ maraton.ro

SC 2003 – 020258/ 20.11. 2003

Judo Club Timisoara

Campionatul National de Judo/Turneul International Cupa Timisoara

Sportiva 2004 12.000 euro 9 000 euro 25 000 000 Andron Mihai, 446961, 0723633385

SC 2003 – 022117/ 16.12. 2003

Clubul Sportiv de GO “Walter Schmidt” Timisoara

Cupa “Walter Schmidt” la GO

Sportiv 17 – 18 aprilie 2004

90 000 000 18 510 000 15 000 000 Viorel Arsinoaia, 0723288256, v_arsinoaia @yahoo. com

2

SC 2003 – 022242/ 17.12. 2003

Clubul Sportiv “Banatul” Timisoara

Cupa “Timisoara Wittmann” – campionatul judetean de ciclism-viteza

Sportiv 14 martie 2004

42 000 000 20 000 000 15 000 000 Matei-Stefan Nagy, 225209

SC 2003 – 022485/ 19.12. 2003

Asociatia Judeteana de Sah Timis

Turneul Tinerilor Maestri

Sportiv 2004 50 000 000 30 000 000 20 000 000 15 000 000/2003

Corneliu Pascalau, str.Dropiei 7, ap.2, 438137

SC 2003 – 021827/ 11.12. 2003

Clubul Sportiv Uniunea Timisoreana de Karate

Romania Open Sportiv 09 – 11 aprilie 2004

205 000 000

205 000 000 15 000 000 15 000 000/2003

Mihai Cioroianu, 0722588715

0 SC 2003 – 022112/ 16.12. 2003

A.S. Motor Sport Blitz Timisoara

Raliul Femina 2004

Sportiv 7 – 8 martie 2004

200 000 000

80 000 000 15 000 000 20 000 000/2003

Cornel Jurca, Borzesti nr.38, 212212, 0723542920

1 SC 2003 – 022113/ 16.12. 2003

A.S. Motor Sport Blitz Timisoara

Raliul Banatului Sportiv 12 – 14 iunie 2004

520 000 000

130 000 000 20 000 000 Cornel Jurca, Borzesti nr.38, 212212, 0723542920

2 SC 2003 – 021240/ 03.12. 2003

Scoala cu clasele I-VIII nr.30 Timisoara

Concursul scolar regional de fizica “Mircea Zaganescu”

Educativ 15 mai 2004

30 000 000 20 000 000 15 000 000 Mariana Veres, 462302, 481788

3 SC 2003 – 021716/ 10.12. 2003

Scoala cu clasele I-VIII Nr. 28 Timisoara

Serbarea primaverii – 8 Martie

Cultural 2004 1500 Euro 450 Euro 10 000 000 Corina Marcu, Str.C. Salceanu nr.11, 493899

4 SC 2003 – 021691/ 10.12. 2003

Scoala cu clasele I-VIII nr. 12 Timisoara

“Vino cu noi si vei câstiga – S.O.S. vietuitoarele!”

Educativ 2004 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Iancu Dinulescu B-dul Regele Carol 17 493037 495361

5 SC 2003 – 022371/ 18.12. 2003

Scoala cu clasele I-VIII nr. 13 Timisoara

Prietenii nostri din Novi Sad

Educativ aprilie – noiembrie 2004

73 000 000 73 000 000 20 000 000 Elena Morosan, str. Muzicescu nr.14, 218777

3

6 SC 2003 – 022372/ 18.12. 2003

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Timisoara

Simpozion “Aspecte ale învatamântului primar si gimnazial în zona Dunare- Cris -Mures- Tisa”

Educativ 2004 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Georgeta Plopeanu, str. Comanesti nr.3, 224454, fax 246456

7 SC 2003 – 021370/ 04.12. 2003

Fac.de Mecanica – Catedra de Rezistenta a Materialelor

Concurs profesional stiintific studentesc “C.C. Teodorescu”

Educativ 14 – 16 mai 2004

240 000 000

50 000 000 15 000 000 Pavel Tripa, b-dul M.Viteazu 1, 403520, fax: 403523

8 SC 2004 – 000394/ 12.01. 2004

Facultatea de Constructii si Arhitectura/ Catedra de Instalatii pentru Constructii

Instalatiile pentru constructii si confortul ambiental – ICCA 2004

Simpozion stiintific

2004 149 000 000

18 000 000 18 000 000 18 000 000/2003

Adrian Retezan, str. T.Lalescu nr.2/A, 403991, 295230, fax 403987

19 SC 2004 – 824/19. 01.2004

Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”/ Dept.Coord.al Firmelor de Exercitiu din Învatamântul Preuniversitar

Târgul international al firmelor de exercitiu “Ro- Tife 2004”

Expozitional 30 apr. - 1 mai 2004

2 204 320 000

800 000 000 50 000 000 Gheorghita Boe, Corbului 7/C Tel./fax 270238, 490980

20 SC 2003- 020990/ 28.11. 2003

Societatea Studentilor în Medicina

Arata ca-ti pasa…drogurile ucid!

Educativ 1 ian. – 1 iunie 2004

20.080.333 16.980.000 5 000 000 10 000 000/2003

Mihaela Mohora 0723639306

21 SC 2003- 020992/ 28.11. 2003

Societatea Studentilor în Medicina

Sesiune intern. de comunicari stiintifice pt.stud. si tineri medici- MEDIS 2004

Educativ 1 ian – 30 mai 2004

321.700.00 0

90.600.000 22 000 000 25.000.0 00/2003

Felicia Romosan, pres.S.S.M 0723608405 Ginar@ umft.ro

22 SC 2003- 020995/ 28.11. 2003

Societatea Studentilor în Medicina

Studentii medicinisti în slujba sanatatii populatiei rurale

Educativ 1 martie – 1 oct. 2004

42.200.000 11.600.000 8 000 000 10.000.0 00/2003

Mihaela Brailovschi 0745960211, fax 204203

4

23 SC 2003- 020991/ 28.11. 2003

Societatea Studentilor în Medicina

Copiii, SIDA si studentii medicinisti

Educativ 10 iulie – 15 sept. 2004

41.120.000 22.640.000 5 000 000 15.000.0 00/2003

Merk Norbert Zoltan 0721918760, scoraexchange @umft.ro

24 SC 2003 – 022486/ 19.12. 2003

Fundatia Codecs pentru Leadership

Liderii mileniului trei – program în arta de a conduce

Educativ aprilie – decembrie 2004

99 429 960 99 429 960 40 000 000 Lucia Pop, 219258, 295365, 0721266787

25 SC 2003 – 021878/ 11.12. 2003

Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara

Ziua Portilor Deschise la Biroul de Consiliere pentru Cetateni

Educativ- informativ

4 mai 2004

22 200 000 13 300 000 10 000 000 Petru Olariu, str.Brasov nr. 8 201237, falt@mail. dnttm.ro

26 SC 2003 – 021.604 /9.12. 2003

Asociatia Filantropica Medicala Crestina Christiana Timisoara

Festivalul copiilor din zona Iosefin

Sportiv- educativ

29-30 mai 2004

77 495 000 68 375 000 20 000 000 Elisabeta Cseke, Gh. Sincai nr. 9, 217096, amcc @mail. dnttm.ro

27 SC 2004 – 000043/ 06.01. 2004

Asociatia Social- Culturala “Timisiensis XXI”

Promovarea tinerelor talente

Artistic- Educativ

1 feb - 15 iunie 2004

272 600 000

25 000 000 15 000 000 Liliana Antal, 0745498140, lili_ bialex@yahoo. com.au; Lidia Cojocaru, 0252328353, 0723684141, lidia_ cojocaru @yahoo. com.au

28 SC 2004 – 000041/ 06.01. 2004

Asociatia Social- Culturala “Timisiensis XXI”

Tera Tim 2004 Comunitar- Educativ

15 feb. – 22 aprilie 2004

161 310 000

25 000 000 15 000 000 Silvia Dumitru Birovescu, 0744538367, silvia_ dumitru@k. ro

29 SC 2003 – 022559/ 22.12. 2003

Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguverna- mentale

Actualizarea catalogului ONG

Informativ 2004 129 400 000

65 600 000 15 000 000 Mihai Lisetchi, 433943

5

30 SC 2004 – 000047/ 06.01. 2004

Asociatia Pro Democratia

Resurse pentru Democratie

Comunitar 2004 43 300 000 7 300 000 7 000 000 Cristian Bratu, D.Coresi nr.123; 461959

31 SC 2003 – 022556/ 22.12. 2003

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Saptamâna voluntariatului, Gala voluntarilor

Comunitar martie – iunie 2004

169 150 000

90 800 000 32 000 000 Mihaela Papay, 0723917371, 494487, 494536, fax 499431, bsst@ bethany.ro

32 SC 2003 – 022555/ 22.12. 2003

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Actiunea “Inima buna”

Comunitar Oct. – dec. 2004

242 050 000

109 750 000 48 000 000 Mihaela Papay, 0723917371, 494487, 494536, fax 499431, bsst@ bethany.ro

33 SC 2004 – 000044/ 06.01. 2004

Asociatia Evanghelistica si de Caritate “Isus Speranta României”

Marsul Învierii Religios 12 aprilie 2004

225 000 000

100 000 000 65 000 000 Remus Runcan, Al.Averescu 78; 486158, 0721246059, rpruncan@ xnet.ro

34 SC 2003 - 022110/ 16.12. 2003

Societatea Carpatina Ardeleana – filiala Banat

Zilele Turismului Banatean

Turistic 22 – 25 aprilie 2004

57 300 000 52 000 000 30 000 000 Ladislau Szabo, T.Ionescu 10-16, Sc.A, Ap.25, 431087, ekeban@ home.ro

35 SC 2003 – 22553/ 22.12. 2003

Asociatia Filatelica Timisoara

Expozitie filatelica nationala “3 august 1919- Ziua Timisoarei”

Filatelie 1 – 10 august 2004

200 000 000

200 000 000 20 000 000 Marius Munten, str. Mihai Eminescu 5, 434990

TOTAL APROBAT COMISIA V: 730 000 000 LEI