keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/15.01.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 29"

15.01.2013

Hotararea Consiliului Local 22/15.01.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica imobil Calea Martirilor, nr. 29"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 962/15.01.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit.d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.29", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Indicatori.pdf

100/61-MAR 29 Valoare euor 4.45 Anexa la HCL nr.

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 12451 2798 2988.2

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 8065 1812 1935.6

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 354 80 84.96

3.5 Consultanta 1075 242 258

3.6 Asistenta tehnica 2957 664 709.68

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 256428 57624 61543

4.1 Constructii si instalatii 256428 57624 61543

IZOLARE PERETI 134774 30286 32346

MODERNIZARE TAMPLARIE 22943 5156 5506.3

INCHIDERE LOGII 27647 6213 6635.3

IZOLARE TERASA 45301 10180 10872

PLANSEU PESTE SUBSOL 19759 4440 4742.2

INSTALATII 3923 882 941.52

REPARATII TROTUARE 2081 468 499.44

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 33298.6 7483 7991.7

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 6410.7 1441 1538.6

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 26887.9 6042 6453.1

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 302178 67905 72523

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

302178 LEI C+M 262839 LEI 67905 Euro 59065 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

374700 LEI C+M 325920 LEI 84202 Euro 73240 Euro

COTA NEELIGIBILE 9.85 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 337792 COTA U.E. 60 % reprez 202675.4 LEI

COTA PRIMARIE 20 % reprez 67558.45 LEI COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 67558.45 LEI

Aria utila Au= 1100 mp Cost reabilitare/mp 62 Euro/mp

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ

CHIŞ CULIŢĂ

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Martirilor, nr.29”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr.29”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 374.700,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 325.920,00 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ANA GEORGIU SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.G. Ex.1