keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 227/23.04.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local "Fundatiei Aparatorii Banatului Septembrie 1944"

23.04.1996

Hotararea Consiliului Local 227/23.04.1996
privind alocarea unei sume de la bugetul local "Fundatiei Aparatorii Banatului Septembrie 1944"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere cererea nr. SC0962412/12.03.1996 a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi "EFTIMIE MURGU" Filiala Timis;
Avand in vedere Referatul SC0963128/02.04.1996 al Biroului Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (e) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 20.000.000 leidinbugetul local, Capitolul 72
"Alte actiuni", pentru "Fundatia Aparatorii Banatului Septembrie 1944",in
vederea finalizarii lucrarii "Monumentul Eroilor Neamului 1941 1945".

Art.2: Cuaducerealaindeplinire aprezenteihotararise incredinteaza Directia
Economica Biroul Buget din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Fundatiei Aparatorii Banatului Septembrie 1944;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
GROZA ANA
Contrasemneaza