keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 227/14.09.1999 privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara"

14.09.1999

Hotararea Consiliului Local 227/14.09.1999
privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/1999 -privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Proiectarea reţelei date/voce din Primăria Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-11791/19.08.1999 al Direcţiei Relaţii-Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 a Finanţelor publice locale -modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c), (e) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local
nr.96/30.03.1999, care va avea următorul cuprins:
"Art.1:Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Proiectarea Reţelei date/voce/video
din Primăria Municipiului Timişoara " şi realizarea cablajului de incintă
date/voce/video potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Relaţii Comunicare, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
FLORENTIN TOMA
Contrasemneaza