keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 226/02.06.2016 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara

02.06.2016

Hotararea Consiliului Local 226/02.06.2016
privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 13295/01.06.2016, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.470/30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timisoara";
In baza prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii; a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; a Hotărârii Guvernului nr. 1447/28.11.2007 si a Codului Civil;
În baza prevederilor art.18^1 alin. (1) lit a), art. 21 alin. (1) lit b), art. 22 alin. (1) si (2), art. 29 alin. (1) si (2), art. 30, art. 67 alin. (1), (2) lit. c), alin. (3) lit. a), c) si d), art. 69 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), si alin. 6 lit. a) pct. 6, art. 115 alin. 1 lit b) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Normele financiare referitoare la categoriile de cheltuieli specifice si dupa caz, cuantumurile ce se pot efectua pentru realizarea activitatii sportive a SPORT CLUB MUNICIPAL Timisoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Sport Club Municipal Timisoara si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Scoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Sport Club Municipal Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SPORT CLUB MUNICIPAL SC2016-______________/_______2016

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara

Prin H.C.LM.T.nr.470/30.10.2015 a fost aprobata infiintarea Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’, instituţie publica în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public. Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive. Totodata, prin aceeasi hotarare de consiliu local s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare, Organigrama si Statul de functii ale Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ si s-au numit in Consiliul de administratie al clubului, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timisoara si al Primarului Municipiului Timisoara.

Prin Hotararea de consiliu local nr.509/ 20.11.2015 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’, pe anul 2015. Normele financiare referitoare la categoriile de cheltuielile specifice si dupa caz, cuantumurile acestora ce se pot efectua pentru realizarea activitatii specifice a SCM Timisoara, au fost supuse atentiei consilierilor locali la Sedinta Consiliului Local din 30.10.2015 si au fost aprobate în Consiliul de Administratie al clubului.In consecinta pentru derularea activitatii Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’au fost aplicate Normele financiare aprobate de catre Consiliul de Administratie al clubului, elaborate in baza prevederilor legale : HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,actualizata;Legea nr.69/2000 , a educatiei fizice si sportului , actualizata; Codul fiscal. Avand in vedere experienta acumulata in cele in 6 luni de activitate a celor 3(trei) sectii sportive ale SCM Timisoara: rugby, handbal, baschet, conducerea executiva a clubului a putut delimita tipurile de activitati specifice, si tinand cont si de rigorile Federatiilor Nationale la care clubul este afiliat, cat si de bunele practici existente la nivel national si international in activitatea sportiva, s-au putut identifica toate categoriile de cheltuieli necesare a fi efectuate pentru activitatea sportiva a clubului.

Bugetul clubului Sport Club Municipal aprobat in luna martie 2016 este structurat si ponderat in conformitate cu toate categoriile de cheltuieli incluse in Normele financiare asumate de conducerea clubului.

Avand in vedere ca Sport Club Municipal este o institutie publica subordonata Consiliului Local, este necesar ca legislativul Municipiului sa aprobe, evident cu modificarile si completarile considerate necesare , Norme financiare pentru derularea

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

activitatii acestui club, asa cum s-a practicat si in alte municipii unde functioneaza cluburi municipale, structuri de drept public subordonate consiliilor locale.

Este necesara asigurarea cadrului legal, pentru a sustine continuitatea activitatii sportive a SCM Timisoara in comunitate, in acord cu scopul pentru care clubul a fost infiintat, respectiv pentru promovarea sportului de performanta, pentru asigurarea mijloacelor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta prin prisma interesului local si national.

Totodata, in acest moment de existenta al clubului, avand toate echipele in primele ligi nationale la handbal, baschet si rugby, cu echipele de handbal si rugby calificate in cupe europene, este necesar sa fie asigurata legitimitatea deciziilor conducerii clubului, privind angajarea cheltuielilor in baza unor Norme financiare , astfel incat sectiile sportive sa poata performa si mai mult.

Mentionam rezultatele sportive ale sectiilor SCM Timisoara de la infiintare, care indreptatesc aprobarea unor norme financiare in acord cu realitatea practicii sportive: -Echipa de handbal s-a clasat pe locul 3 in Liga Nationala de handbal masculin-editia 2015- 2016, fiind calificata in cupa europeana EHF, a doua competitie continentala valorica, dupa Liga Campionilor. -Echipa de rugby a castigat titlul national la finele anului 2015, fiind campioana SuperLigii , iar la data prezentei este castigatoarea Cupei Romaniei 2016. -Echipa de baschet a reusit sa ramana in prima liga de baschet masculin.

Normele financiare propuse spre aprobare catre Consiliul Local definesc toate categoriile de cheltuieli specific activitatii sportive si respecta intru totul prevederile legislative aflate in vigoare: HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,actualizata; Legea nr.69/2000 , a educatiei fizice si sportului, actualizata ; Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Codul Muncii ; Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, actualizata ;

Avand in vedere cele mentionate, executivul clubului promoveaza proiectul de

hotarare privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea Sport Club Municipal Timisoara, cuprinse in Anexa la proiectul de hotarare. Director SCM Timisoara, Directia Economica Radu Toanca Smaranda Haracicu Compartiment Economico-Financiar si Administrativ SCM, Raluca Albu Serviciul Juridic, Biroul Sport-Cultura, Daniela Stefan Ioan Mihai Costa

Atasament: Copy_of_hcl_226_anexa_cu_amendamente.pdf

1

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMISOARA ANEXA cu amendamente LA HCLMT NR. 226/02.06.2016 Norme financiare pentru realizarea activităţii sportive a Sport Club Municipal Timisoara. Cap.I. Consideratii generale

Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive ale clubului sportiv, finanţate din alocaţii de la bugetul local şi, în completare, din veniturile proprii realizate si alte surse (donatii, sponsorizari), în condiţiile legii. Naturile de cheltuieli din prezenta anexa se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, respectiv actiuni/activitati cuprinse in programele de selectie, pregatire sportiva, calendarele competitionale, organizare de competitii si evenimente sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive din sectiile Sport Club Municipal. Prezentele norme au fost elaborate in baza urmatoarelor prevederi legale : HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,actualizata; Legea nr.69/2000 , a educatiei fizice si sportului , actualizata ; Codul Fiscal, Codul Muncii, Codul Civil ; Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, actualizata ; Termenii şi expresiile utilizate in anexa au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;in acest sens se diferentiaza : -competitie sportiva interna de nivel national-competitie sportiva interna care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia , desemnarea unui castigator la nivel national; -competitie sportiva internationala- competitie sportiva la care , conform regulamentelor de desfasurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizatii sportive din mai multe tari; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;

2

5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7.antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat - persoană calificată care se ocupă de selecţia şi pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă sportivă. Activitatea acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate; 8.organizaţii sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive. 9.structurile sportive –(in sensul prezentei anexe) sunt asociaţii de drept public, înfiinţate în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive. 10. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizatiei sportive care le organizează. (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitri, observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

3

(4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute in anexa, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii. Cap.II. Categorii de cheltuieli I. Cheltuieli de personal- conform Statului de functii si Organigramei clubului sportiv, aprobate prin hotarare de

consiliu local. Se acorda conform prevederilor legale in vigoare, in limita bugetului de venituri si cheltuieli a Sport Club Municipal.

II. Cheltuieli de bunuri si servicii privind activitatea clubului se acorda conform prevederilor legale in vigoare, in limita bugetului de venituri si cheltuieli a Sport Club Municipal.

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul/resedinta aceştia se poate efectua,dupa caz :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ), cu cheltuielile aferente de combustibil, lubrifianti, taxe de drum,diurna sofer, si altele; c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) de la locul de cazare se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara :

4

a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun, de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale clubului sportiv; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivi/antrenori straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului/antrenorului, asigurat de club conform contract / conventie intre club si sportiv/antrenor ;

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj;taxe de parcare ; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la activitatile sportive organizate în ţară se poate face dupa caz : a) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; b) în orice structuri de cazare cu tarife până la nivelul corespunzător categoriei hotelurilor de 3 stele;

5

(2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau apart- hoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ; se includ si cheltuieli cu utilitatile la locuintele inchiriate

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participantilor se face dupa caz: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul clubului sportiv-entitate trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare,in limita prevederilor bugetare aprobate . (5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, taxe de parcare, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

3. Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni :

a) Competiţii sportive interne: - de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în Timisoara si in ţară : până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma

6

prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară clubul sportiv in calitate de organizator poate asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

(2)La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea. Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii. (3) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile participante, la nivelul comunicat de aceştia. (5) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

(6) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul pct.3 reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea clubului sportiv, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii clubului pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) pentru sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 900 lei lunar /persoană. b) pentru ceilalti sportivi legitimati din sectiile clubului la toate categoriile de varsta - pana la 600 lei lunar/

persoana. (2) Criteriile de acordare se stabilesc de clubul sportiv, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta. (3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă(numai de catre club sau de catre federatia sportiva nationala). (4) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, clubul sportiv nu poate acorda alimentaţie de efort.

7

(5) Clubul sportiv poate acorda sportivilor din echipe sau grupe de copii şi juniori ,în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv.

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane

(1)Clubul sportiv cand organizează competiţii sportive interne şi internaţionale poate finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj ,conform regulamentelor si hotararilor federatiilor sportive de specialitate/asociatiilor judetene pe ramura de sport. (2)Indemnizatia de arbitraj se poate acorda pe meci/reuniune , dupa caz, nivelul acesteia fiind : a) pentru arbitru principal,100% din sumele prevazute in regulamentele federatiilor sportive de specialitate; b)pentru arbitrul secund, 75% din indemnizatia arbitrului principal. (3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportiva de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportiva a medicilor. (5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme , impozitată în conformitate cu prevederile legale. (6) Cheltuielile de transport , masa si cazare pentru arbitri si oficialii delegati la competitiile sportive pot fi finantate de catre clubul sportiv organizator in limitele prevazute de regulamentele federatiilor sportive de specialitate/asociatiilor judetene pe ramura de sport.

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor,precum si pentru asigurarea materialelor si echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport si altor bunuri necesare realizarii actiunilor sportive pot fi efectuate astfel: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi -pe perioada activitatilor/actiunilor desfasurate, pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive

8

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru : achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, dupa caz in limita fondurilor prevazute in buget.

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

(1)Clubul sportiv poate să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop;; (2) Clubul sportiv poate efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, clubul sportiv poate efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate. (4) In cazul in care clubul sportiv are în administrare sau folosinţă baze sportive, se pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

9. Alte categorii de cheltuieli:

9.1 Cheltuieli de functionare –conform prevederilor legale, in limita bugetului de venituri si cheltuieli a clubului sportiv -cheltuieli cu utilitati : energie termica, energie electrica ,gaz metan, apa-canal, servicii salubrizare,altele ; -cheltuieli administrative : telefonie, internet, site ;cheltuieli pentru consumabile, birotica ;

9.2. Cheltuieli prestari servicii sportive, consultanta sportiva pentru sportivi, antrenori, manageri, staff tehnic Vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie al clubului, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, cu respectarea prevederilor legale in domeniu. Cheltuielile cu prestari servicii/ consultanta cuprinse in contractele de prestari servicii sportive/ consultanta convenite intre cele doua parti, club si executant, vor fi suportate din bugetul anual al Sport Club Municipal Timisoara, de la cap. Bunuri si Servicii

9

9.3 Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, clubul sportive poate efectua , dupa caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru: a)taxe platite catre federatiile de specialitate privind afilierea,inscrierea in competitii ; b) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; c)taxe pentru licentierea sportivilor, platite catre federatiile nationale de specialitate ; d)taxe, plati pentru obtinerea actelor pentru sportivi, necesare federatiilor sportive nationale, pentru obtinerea permisului de sedere,etc; e) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor si activitatii clubului; f) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; g) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; h) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; i) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; j) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; k) activităţi culturale; l) plata lectorilor şi a translatorilor; m) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; n) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; o) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei, pentru tranzactii; p)cheltuieli pentru consultanta sportiva, consultanta juridica , daca se impun pentru buna desfasurare a activitatii clubului

9.4. Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;

10

f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.

9.5. La acţiunile sportive internaţionale,delegatiilor sportive straine li se pot oferi cadouri, dupa cum urmeaza : a) pentru cele organizate in tara :

campionate mondiale si europene – pana la 230 lei / delegatie sportiva alte competitii sportive internationale – pana la 200 lei / delegatie sportiva alte actiuni sportive internationale – pana la 175 lei / delegatie sportiva b) la actiunile sportive organizate in strainatate :

campionate mondiale si europene – pana la 2000 lei / actiune alte competitii sportive internationale – pana la 1500 lei / actiune alte actiuni sportive internationale – pana la 1200 lei / actiune

9.6. Clubul sportiv poate efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe,plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte asemenea; costul cu aceste materiale nu se include în sumele prevăzute la pct.9.5.

9.7. (1) Clubul sportiv poate efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate. (2) Clubul sportiv poate efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale acestuia, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1). (3) Clubul sportiv poate efectua plăţi pentru impresariat sportiv, aferente transferului sportivilor de la alte cluburi si/ sau pentru transferul sportivilor propii la alte cluburi,din veniturile proprii ale acestuia.

III. Categoria cheltuieli :Premii, indemnizatii sportive si alte drepturi

III. 1

Premii A. Premii pentru sportivi (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, clubul sportiv poate acorda sportivilor si celorlalti membri participant in delegatia sportiva oficiale, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative:

11

1. calendar competitional international-jocuri sportive seniori - calificare in cupe europene intercluburi şi în fazele superioare: in suma aprobata de Consiliul de Administratie al clubului, in functie de bugetul alocat; - cupe europene intercluburi: loc I –in suma de pana la 2800 euro/ participant loc II –in suma de pana la 2000 euro/ participant loc III–in suma de pana la 1300 euro/ participant 2) calendar competitional intern-jocuri sportive 2.1. jocuri sportive –seniori a)Campionate Nationale: loc I –in suma de pana la 3700 lei /participant loc II –in suma de pana la 2800 lei / participant loc III –in suma de pana la 1800 lei/ participant b)Cupa Romaniei: loc I –in suma de pana la 2800 lei / participant loc II –in suma de pana la 1800 lei /participant loc III –in suma de pana la 1400 lei / participant 2.2. jocuri sportive –tineret/ juniori I a)Campionate Nationale: loc I –in suma de pana la 2800 lei /participant loc II –in suma de pana la 1800 lei / participant loc III –in suma de pana la 1300 lei/ participant (2) Sportivii premiaţi de Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe

primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea clubului sportiv de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate;

(3) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (2) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de MTS si C.O.S.R.

(4) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, clubul sportiv poate acorda premii tuturor participantilor din delegatia sportiva, cuprinsi in foaia oficiala de joc, astfel:

a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile/Recompensele se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (5) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea

12

organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană din venituri proprii. (6) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, clubul sportiv poate acorda sportivilor premii in lei, pana in limita a 50% din valoarea premiului acordat de forurile abilitate MTS/ COSR/ federatii nationale, dupa caz (7) Prin Decizia Consiliului de Administratie al clubului, cu conditia incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, directorul clubului poate suplimenta cu 100% premiile acordate sportivilor, conform alineatelor (1) si (2) (8)Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii.

B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti- la jocurile sportive: (1) - Antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult triplul celui mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi; -Antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal. . - Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de clubul sportiv conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare. (2) Prin Decizia Consiliului de Administratie al clubului, cu conditia incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, directorul clubului poate suplimenta cu 100% premiile acordate sportivilor, conform alineatelor (1) si (2) (3)Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se acordă premii.

C.Alte premii acordate la actiuni sportive: (1)la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2)clubul sportiv poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari. (3) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, clubul sportiv poate acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

III. 2.

Indemnizatii sportive

13

(1) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul clubului sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de club şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie sportivă , astfel: -in suma de pana la 720 lei/participant/luna –seniori -in suma de pana la 560 lei/ participant /luna –tineret/ juniori I -Antrenorul principal- 100% din indemnizatia sportivului antrenat -Antrenorul secund -85% din indemnizatia antrenorului principal -Medicul -80% din indemnizatia antrenorului principal -Asistent,consultant stiintific,metodist,cercetator stiintific, psiholog- 75% din indemnizatia antrenorului principal -Asistent medical, maseur, biochimist, kinetoterapeut - 60% din indemnizatia antrenorului principal -Alţi specialişti - 40% din indemnizatia antrenorului principal (2) Indemnizatia sportiva nu se acorda persoanelor care se incadreaza in categoria prestarilor servicii sportive, consultant sportiva, conform pct.9.2

IV Dispozitii finale: (1) Sport Club Municipal Timisoara poate aloca fonduri pentru suplimentarea cuantumurilor categoriilor de cheltuieli prevazute in prezentele norme, provenite din venituri obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii. (2) Premiile şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (3) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către clubul sportiv, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive. (4) Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata (5) Sport Club Municipal Timişoara poate încheia cu alte structuri sportive de drept public sau de drept privat, protocoale de colaborare sau asocieri de tip consorţiu, pentru punerea în comun a resurselor financiare, materiale şi umane şi a palmaresurilor sportive deţinute de către fiecare în parte pentru: - susţinerea, sub orice formă, a echipelor în competiţii naţionale şi internaţionale de seniori, cu respectarea legii; - derularea unor proiecte naţionale şi internaţionale de juniori şi tineret, pentru dezvoltarea sportului de performanţă, cu respectarea legii.

Sport Club Municipal Timisoara,

Director, Toanca Radu Daniel

14