keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 225/23.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22"

23.11.2012

Hotararea Consiliului Local 225/23.11.2012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-28282 din 23.11.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 216/23.11.2012 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: indicatori_tehnico-economici_HCL_225.pdf

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea investitiei:

Reabilitare termica imobil Calea Aradului , nr. 22 Valoare totala investitie conf. deviz general

Valoare totala investitie inclusiv TVA 860.25 lei 193.315 Euro

din care C+M 747.145 lei 167.898 Euro

Surse de finantare:

Uniunea Europeana 60 %: 516.150 mii lei Finantare din Bugetul local al Municipiului Timisoara 20 %: 172.050 mii lei Asociatia de proprietari 20 %: 172.050 mii lei

Durata investitiei: 3 luni

Capacitati fizice

38 apartamente;

Au=2298 mp

REDUCEREA CONSUMULUI DUPA REABILITARE CU 61 %

Indici ai investitiei

Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA 302 Lei 68 Euro

Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA 374 Lei 84 Euro

Date tehnico-economice:

Anul construirii 1978 Perioada de proiectare 1976 Tipul proiectului pereti structurali din beton armat monolit - proiect unicat Regimul de inaltime S+P+8+ER Aria construita [m2] 290 Aria utila [m2] 2298 Nr. total apartamente : 38 1 camera 11 2 camere 18 3 camere 9

Nr Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012 Cost [lei]

1 Izolarea termica a peretilor exteriori 301264 2 Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic 27072 3 Inchiderea balcoanelor/logiilor 133245

4 Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase 58011

5 Termoizolarea planseului peste subsol 17118

6 Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada 1800 7 Lucrari de reparatii 31500 8 Lucrari de izolare conducte incalzire, montare robinete cu cap termostatat 17830

TOTAL 587840

4.450 Valoare(fara TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA) Nr crt DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1‐CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1 Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului 1.1 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la

stare initiala: Amenajare spatii verzi

TOTAL CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 ‐CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Racorduri utilitati

TOTAL CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 ‐CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.2 Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii 1.500 0.337 0.360 1.860 0.418

3.3 Proiectare 17.635 3.963 4.232 21.868 4.914

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 1.000 0.225 0.240 1.240 0.279

3.5 Consultanta 0.529 0.119 0.127 0.656 0.147

3.6 Asistenta tehnica 8.818 1.981 2.116 10.934 2.457

TOTAL CAPITOLUL 3 29.482 6.625 7.076 36.558 8.215

CAPITOLUL 4 ‐Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construcţii şi instalaţii 587.840 132.099 141.082 728.922 163.803

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu

montaj 0.000 0.000 0.000 0.000

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOLUL 4 587.840 132.099 141.082 728.922 163.803

CAPITOLUL 5 ‐Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier

5.1.1. Lucrări de construcţii 14.696 3.302 3.527 18.223 4.095

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 % 61.732 13.872 14.816 76.548 17.202

TOTAL CAPITOLUL 5 76.428 17.175 18.343 94.771 21.297 CAPITOLUL 6 ‐Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 693.750 155.899 166.500 860.250 193.315

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 602.536 135.401 144.609 747.145 167.898

Atasament: referat_hcl225.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI Nr. SC2012- /

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Aradului , nr. 22”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, începe la data de 15 noiembrie 2012, iar termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Aradului , nr. 22”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 860.250lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 747.145lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU ADRIAN HUMĂ SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac A.H. Ex.1