keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Execuţie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara

14.10.2003

Hotararea Consiliului Local 223/14.10.2003
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Execuţie fântâni publice forate" în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 16021/17.09.2003 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Execuţie fântâni publice forate " în municipiul Timişoara conform Proiectului nr.P 04/ 07/ 2003 întocmit de S.C. PRO-NA-VER" S.R.L. Timişoara şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, aferent anului bugetar 2004.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_executie_fantani_publice.pdf

ANEXA la HCL nr..................... ,,Executie fântâni publice forate,, INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI ( CU TVA ) Valoarea totala a investitiei: 3.680.000 mii lei 99.715,45 Euro - constructii-montaj : 2.026.863 mii lei 75.203,15 Euro Esalonarea investitiei (INV/C+M) in mii lei - Anul I 3.680.000 mii lei / 2.026.863 mii lei Durata de realizare a investitiei : 12 luni Capacitati : -nr.de fântâni publice cu foraje ………………...10 buc

-debit de apa captat pe buc / total ……………..42,5 mc/h -conducte de apa ………………………………450 m -canalizare…………………………………….. 400 m

Pret de cost…………………………………....…368.000 mii lei/buc Red.CG

Atasament: Referat_executie_fantani_publice.pdf

ROMÂNIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA EDILITARA BIROUL HIDROTEHNIC Nr.____________________

REFERAT

Municipiul Timisoara s-a confruntat cu mari necesitati de natura edilitar

gospodareasca si în mod special cu alimentarea cu apa potabila. Pâna la solutionarea problemelor majore de alimentare cu apa si luându-se în considerare faptul ca apa este o sursa vitala sanatatii populatiei precum si având în vedere solicitarile exprese ale cetatenilor, se impune executarea unor foraje de alimentare cu apa pe mai multe amplasamente din municipiul Timisoara, respectiv :

1-Cartier Freidorf (str. I.Slavici colt cu str. Paganini lânga scoala); 2-Cartier Soarelui (strada Sirius intersectie cu stradaUranus); 3- Cartier Ronat (blocuri CFR); 4- zona Muzeul Satului; 5- zona Miorita (str. Miorita bloc 3); 6- zona Steaua III ( str. Bujorilor în fata blocului nr.24); 7- zona Sirianu (str. R.Sirianu colt cu str. Brâncoveanu); 8-Parcul Rozelor; 9- Ion Ionescu de la Brad-str. Sinistra nr.30 bloc A90; 10- Zona Calea Aradului Vest –str. Sitarului nr. 3-8(intersectie).

Tinând cont de faptul ca fondurile necesare în acest scop vor fi propuse în baza “Listei obiectivelor de investitii”, pe anul 2004 cu finantare din bugetul local, pozitia “Forare fântâni publice”, propunem aprobarea de catre Consiliul Local a studiului de fezabilitate : “Executie fântâni publice forate.“

VICEPRIMAR DOREL BORZA

SEF SERVICIU RETELE PUBLICE DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC SEF BIROU HIDROTEHNIC LUMINITA NASTASIU MARIUS ONETIU

CONSILIER BIROU HIDROTEHNIC CHRISTINA GHERASIM

Red:CG Ex:2