keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/14.10.2003 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizare sistem major de canalizare- cartier Ghiroda"

14.10.2003

Hotararea Consiliului Local 222/14.10.2003
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Realizare sistem major de canalizare- cartier Ghiroda"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 -16020/17.09.2003 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Realizare sistem major de canalizare- cartier Ghiroda" în municipiul Timişoara conform Proiectului nr.P 24 /10 / 2002 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. Timişoara şi a indicatorilor tehnico-economici care constituie Anexă şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, aferent anului bugetar 2004.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Ghiroda.pdf

ROMÂNIA SE APROBA JUDETUL TIMIS PRIMAR PRIMARIA TIMISOARA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA EDILITARA BIROUL HIDROTEHNIC Nr.____________________

R E F E R A T

Localitatea Timisoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere.

Retelele de canalizare existente nu acopera toate zonele construite, situatie întâlnita si în cartierul Ghiroda, zona aferenta strazii Tepes Voda. În acesta zona, pe lânga casele proprietate personala exista o gradinita pe strada Tepes Voda si o scoala generala pe strada Flacara. Aceasta deficienta impune realizarea unei retele de canalizare pe acest traseu.

Valoarea totala a investitiei “Realizare sistem major de canalizare-cartier Ghiroda” este estimata la 9.946.000 mii lei (cu TVA), respectiv 267.516 Euro. Având în vedere faptul ca finantarea obiectivului “Realizare sistem major de canalizare-cartier Ghiroda,” se face din bugetul local , propunem aprobarea studiului de fezabilitate.

VICEPRIMAR DOREL BORZA

SEF SERVICIU RETELE PUBLICE DIRECTOR ECONOMIC ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC SEF BIROU HIDROTEHNIC LUMINITA NASTASIU MARIUS ONETIU

CONSILIER BIROU HIDROTEHNIC CHRISTINA GHERASIM

Red:CG

Ex:2

Atasament: Anexa_Ghiroda.pdf

ANEXA la HCL nr………. ,, Realizare sistem major de canalizare-cartier Ghiroda” - Municipiul Timisoara. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (cu TVA) Valoarea totala a investitiei: 9.946.000 mii lei / 267.516 EURO - constructii-montaj : 8.222.362 mii lei / 221.156 EURO Esalonarea investitiei (INV/C+M) în mii lei

- anul I 9.946.000 mii lei / 8.222.362 mii lei 267.516 EURO / 221.156 EURO Durata de realizare a investitiei: 24 luni Capacitati: 1614,00 ml retea de canal, D= 300 mm, D=400 mm 585,00 ml retea de canal, D= 500 mm 100,00 ml retea de canal, D= 600 mm Red.CG Ex.1