keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/02.06.2016 privind alocarea unei sume de bani pentru recompensarea performanţei către " Sport Club Municipal Timişoara"

02.06.2016

Hotararea Consiliului Local 222/02.06.2016
privind alocarea unei sume de bani pentru recompensarea performanţei către " Sport Club Municipal Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali, inregistrata cu nr. SC2016-13404/02.06.2016, prin care propun proiectul de hotarare de consiliu local;
Având în vedere Referatul nr. SC2016-13171/02.06.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. 470/ 30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’;
Având în vedere Acordul de asociere nr.1921/20.11.2016, incheiat intre Sport Club Municipal si Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. SC 2016-013171/31.05.2016, inaintata de Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timişoara prin care se solicita iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care sa fie recompensata performanţa participării în Cupa EHF - a doua competiţie valorică a handbalului european - în sezonul 2016-2017, a echipei de handbal;
În baza prevederilor art.3 alin.(1), art.12 alin.(1) si (2), art.18^1 alin(1) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.6 lit.a) pct.5,6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 900.000 lei către "Sport Club Municipal Timişoara", din bugetul local cap.67.02 "Cultura, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative si sportive - Sport" .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica si Biroul Sport-Cultura din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Sport-Cultura;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Sport Club Municipal Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL SPORT-CULTURA SC 2016-013171/02.06.2016

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

pentru recompensarea performantei participarii echipei de handbal masculin SCM CH CSU POLITEHNICA TIMIŞOARA in cupa europeana EHF MASCULIN 2016/2017

Avand in vedere materialul cu expunerea de motive semnata de grupul de consilieri locali, inregistrata cu nr. SC2016-13404/02.06.2016, prin care au propus urmatorul proiect de hotarare, cu materialele anexate aferente ‘’PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recompensarea performantei participarii echipei de handbal masculin SCM CH CSU POLITEHNICA TIMIŞOARA in cupa europeana EHF MASCULIN 2016/2017’’, mentionam urmatoarele:

In anul 2015 a fost infiintat prin H.C.LM.T.nr.470/30.10.2015, Clubul Sportiv ’’Sport Club Municipal Timisoara’’, instituţie publica în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, structura sportiva cu personalitate juridica, de drept public. Scopul clubului sportiv îl constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, cu consecinta directa de dezvoltare a sportului de performanta la nivelul municipiului Timisoara,selectia continua, pregatirea sportiva si participarea sportivilor proprii la competitii interne si internationale, precum si organizarea de competiţii şi evenimente sportive. Totodata, prin aceeasi hotarare de consiliu local s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare, Organigrama si Statul de functii ale Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ si s-au numit in Consiliul de administratie al clubului, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Timisoara si al Primarului Municipiului Timisoara.Sectiile sportive ale clubului sunt: baschet, handbal, rugby si Sportul pentru toti.

Echipa de handbal a clubului a participat in Liga Nationala de handbal masculin,editia 2015/2016, sub denumirea SCM CH CSU Politehnica Timisoara,in baza unui consortiu constituit prin Acordul de asociere nr.1921/20.11.2015, incheiat intre Sport Club Municipal si Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara.Acest acord stipula ca asociatul C.S. Universitar Politehnica Timisoara participa la asociatie cu locul detinut de echipa de handbal in Liga Nationala de handbal masculin, pe Certificatul de Identitate Sportiva detinut, TM/A1/00244/2001 nr. 0000134. Acordul a fost avizat de catre Federatia Romana de Handbal.

Echipa de handbal SCM CH CSU Politehnica Timisoara s-a clasat pe locul 3 in Liga Nationala de handbal masculin, editia 2015-2016, fiind calificata in cupa europeana EHF, a doua competitie continentala valorica, dupa Liga Campionilor.

Prin Adresa nr. SC 2016-013171/31.05.2016, inaintata catre conducerea executiva a Primariei, Directorul Clubului Sportiv Universitar Politehnica Timişoara –dl. Mircea Chiş, a solicitat iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care sa fie recompensata cu suma de 900.000 lei brut performanţa participării în Cupa EHF - a doua competiţie valorică a handbalului european - în sezonul 2016-2017, a echipei de handbal . Propunerea de premiere pentru delegaţia sportivă participantă în calendarul competiţional este detaliată în anexa la

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

adresa mentionata. Totodata a mentionat faptul că ocuparea locului 3 în Campionatul Naţional 2015-2016 (Liga Naţională), care a determinat calificarea în Cupele Europene reprezintă a treia performanţă din istoria de 69 de ani a handbalului timişorean.

Prin HCLMT nr.5 /02.02.2016 a fost aprobat bugetul local pe anul 2016, care prevede la cap 67.02.05.01-Sport suma de 10.000.000 lei, din care a ramas disponibila la data prezentului referat, suma de 7.192 mii lei.

Având în vedere cele menţionate in expunerea de motive a grupului de consilieri locali semnatari privind prevederile legale, respectiv prevederile Legii nr.215/2001, a administraţiei publice locale, din art.36 referitor la atribuţiile consiliului local, alin(1), alin. (2) lit.d), alin(6)lit. a-pct.5,6, de art. 3 alin (1) din Legea 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată: „autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale”, respectiv de art.18^1 alin(1) pct.c) ‘’(1) Prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:...c) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive internaţionale oficiale.’’,

Sustinem proiectul proiectul de hotarare de consiliu local, prin care:

1. Sa se aprobe alocarea sumei de 900.000 lei din bugetul local cap.67.02 "Cultura, recreere si religie", respectiv subcapitolul 67.02.05.01 "Servicii recreative si sportive - Sport" pentru recompensarea performanţei participării în Cupa EHF - 2016-2017, a echipei de handbal masculin SCM CH CSU Politehnica Timisoara;

2. Suma aprobata la alin.1 va fi virata catre Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timişoara, care raspunde de distributia acesteia pe componentii delegatiei sportive participanta in calendarul competitional al Ligii Nationale de handbal masculin-editia 2015/2016, conform Adresei CSU Politehnica Timisoara , anexa la proiectul de hotarare. Viceprimar, Director SCM Timisoara, Dan Diaconu Radu Toanca Directia Economica, Sef Birou Sport-Cultura, Smaranda Haracicu Mihai Costa Avizat Juridic,