keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 219/18.09.2001 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului VLADIMIR JURĂSCU

18.09.2001

Hotararea Consiliului Local 219/18.09.2001
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului VLADIMIR JURĂSCU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14076 /03.09.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului VLADIMIR JURĂSCU, pentru întreaga activitate pusă în slujba afirmării şi creşterii prestigiului Timişoarei în ţară şi peste hotare.Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI