keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 217/03.08.2001 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara

03.08.2001

Hotararea Consiliului Local 217/03.08.2001
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12698/02.08.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 - privind întărirea disciplinei economico- financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 216/2001 - a bugetului de stat;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d), (f) şi (m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă Contractul de performanţă al Directorului General al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU, să semneze Contractul individual de muncă.

Art.3: Se numeşte în funcţia de Director General al R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara, domnul ILIE VLAICU.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara,

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- R.A. APĂ ŞI CANAL "AQUATIM" Timişoara,
- Mass - mediei locale;


Presedinte de sedinta
ŞTEFAN PACE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI