keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/13.07.1999 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al conferinţei "Balcanii - Revoluţie sau Evoluţie"

13.07.1999

Hotararea Consiliului Local 216/13.07.1999
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al conferinţei "Balcanii - Revoluţie sau Evoluţie"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-8229/02.07.1999 al Direcţiei Relaţii Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe ,Comisiei pentru protecţie socială, mediu, sănătate, învăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publiec locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
calitate de coorganizator la conferinţa "Balcanii - Revoluţie sau evoluţie", ce
se va desfăşura în perioada 26 iulie - 1 august 1999.

Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local, cap. 59.02 "Cultură, religie şi
alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", a sumei de 5.000.000
lei.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de această conferinţă se
va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţia Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Ligii Studenţilor din Timişoara;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
GRIGORE STAVRESCU
Contrasemneaza