keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/26.03.1996 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Concursul International de Flaut

26.03.1996

Hotararea Consiliului Local 214/26.03.1996
privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru Concursul International de Flaut


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC0962661/18.03.1996 a Domnului Primar Viorel Oancea privind acordarea Premiului I (in valoare de 500.000 lei) de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara pentru Conscursul International de Flaut;
In baza prevederilor art. 21 lit. (e) si (p) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Seaprobaalocarea de la bugetul local a sumei de 500.000 lei pentru
acordarea Premiului I a Concursului International de Flaut.
Alocarea sumei se va face de la Capitolul 72.02 "Alte actiuni".

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Economica prin Biroul Buget din cadrul Consilului Local al
Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
PERJU DAN
Contrasemneaza