keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/10.07.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei " Europa Regiunilor "

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 210/10.07.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei " Europa Regiunilor "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10907/02.07.2001 al Serviciului Cooperare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al celei de a XIX -a Conferinţe " Europa Regiunilor " care va avea loc la Timişoara în perioada 13 -16 septembrie 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 400.000.000 lei de la bugetul local Cap. 72.02. " Alte acţiuni " pentru desfăşurarea conferinţei.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Cooperare Internaţională şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Cooperare Internaţională;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI