keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 20/29.01.2001 privind privind A NR. 20 Din data de 29.01.2001 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/28.09.2000 - privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al seminariilor "Management Asociativ pentru Organizaţii Neguvernamentale"

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 20/29.01.2001
privind privind A NR. 20 Din data de 29.01.2001 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/28.09.2000 - privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al seminariilor "Management Asociativ pentru Organizaţii Neguvernamentale"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 -03/03.03.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.09.2000 - privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al seminariilor "Management Asociativ pentru Organizaţii Neguvernamentale" În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Suma de 10.000.000 lei prevăzută în bugetul local, cap. 59.02 " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.09.2000 se alocă pentru participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al acţiunii FORUMUL ONG 2000.
Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.09.2000 se modifică în mod corespunzător.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Agenţiei pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI