keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 208/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Congresului Internaţional "Identitatea Culturală a Tuturor Românilor ", ediţia a X-a

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 208/10.07.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Congresului Internaţional "Identitatea Culturală a Tuturor Românilor ", ediţia a X-a


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 9415/06.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit.(d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Congresului Internaţional "Identitatea Culturală a Tuturor Românilor", ediţia a X-a , ce se va desfăşura în perioada 19 - 22 octombrie 2001 .

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 80.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02." Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru acţiunea prevăzută la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestui congres se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei "Astra Română";
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI