keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/09.10.2003 privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003

09.10.2003

Hotararea Consiliului Local 206/09.10.2003
privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2003- 16585/25.09.2003 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere adresa n. 8851/07.10. 2003 a Consiliului Judeţean Timiş emisa in baza Ordonanţei Guvernului nr.87/2003- privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie , buget , finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, srvicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.1603/08.08.2003 - privind modificarea bugetului local cu surse din fondul de intervenţie;
Având în vedere Legea nr.631/2002 - privind bugetul de stat pe anul 2003;
Având în vedere Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) , art.68 lit.(e) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003, conform Anexelor nr.1, nr.2 si anexei la lista de investiţii pe obiective, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se modifică in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.143/29.07.2003 - privind rectificarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003;

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinţeaza Direcţia Economică, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4. Prezenta hotarare se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI