keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 205/21.07.1998 privind privind incredintarea unor activitatiin vederea executarii de catre aparatul executiv pe perioada vacantei de vara a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

21.07.1998

Hotararea Consiliului Local 205/21.07.1998
privind privind incredintarea unor activitatiin vederea executarii de catre aparatul executiv pe perioada vacantei de vara a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Primarului Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.5, art.20 alin 1, art.44 alin.1, lit. (b) si alineatul 2 din acelasi articol si art.59, toate din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art.28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: In perioada de vacanta a Consiliului Local 22 iulie 31 august 1998, se
incredinteaza autoritatea executiva Primaria Municipiului Timisoara, pentru
a executa urmatoarele:
1.Negocieri privind participarea , cu capital social sau cu bunuri, la
societati comerciale, pentru realizarea de lucrari si servicii de interes
public local, in conditiile legii;
2.Proiecte de colaborare sau asociere cu alte autoritati ale
administratiei publice locale pentru relizarea unor lucrari si servicii de
interes public;
3.Proiecte de finantare, colaborare sau asociere cu organizatii
neguvernamentale sicu alti parteneri sociali, in vederea realizarii in comun a
unor proiecte de interes local;
4.Negocieri privind stabilirea legaturilor decolaborare, cooperare,
asociere si infratire cu unitati sau asociatii administrativteritoriale
similare din strainatate, in scopul promovarii unor interese comune respectand
legislatia in vigoare;
5.Negocieri pentru stabilirea unor legaturi de colaborare si asociere
cu comercianti din tara sau din strainatate, in scopul realizarii unor proiecte
de interes public;
6.Alte activitati care prezinta urgenta si nu sufera
amanare. Toate activitatile desfasurate in perioada de mai sus vor
fi supuse aprobarii comisiilor de specialitate si plenului Consiliului Local,
la prima sa intrunire, dupa expirarea vacantei.

Art.2:Cuaducerea laindeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerea
Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MARGINEAN IOSIF
Contrasemneaza