Consiliul Local Timisoara

Hotararea 203/28.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului SÎRBU NICUOR-ALIN

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 203/28.11.2016
privind validarea mandatului de consilier local al domnului SÎRBU NICUOR-ALIN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 173/15.11.2016- privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Kristof Robert;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată;
Luând în considerare Adresa Nr.518/25.11.2016 a Partidului Naţional Liberal , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016 - 029007/25.11.2016;
Având în vedere Procesul-Verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 28.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(9) şi art.34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 şi art.31 alin. (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al domnului SÎRBU NICUOR-ALIN.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; ;
- Biroului Audit;
- Domnului Sîrbu Nicuor-Alin;
- Partidului Naional Liberal;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1.pdf

 

1   

Anexa nr.1 la HCLMT Nr._______din__________

REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

Articolul 1

Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“, aprobat prin: H.C.L. nr.424/29.11.2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru pensionari Timişoara, H.C.L. nr.181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, Prin H.C.L.nr.550/31.10.2013 se modifică Organigrama şi Statul de Funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de - control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

Articolul 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“, cod serviciu

social 8730 CR-V-I, cu sediul în Timişoara str.Inocenţiu Klein nr.29, este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.001206 de către Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul B-dul Regele Carol I nr.10, şi care deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr.1700 din 05.02.2016, CIF 23948913 (pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara cu personalitate juridică, cod serviciu social 8730 CR-V-I).

 

2   

Articolul 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ este îngrijirea persoanelor vârstnice în conf. cu Legea nr.17/2000 actualizată, asigurând condiţii corespunzătoare de găzduire şi hrană, igienă corporală, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi petrecerea timpului liber,informare, asistenţă socială şi psihologică. Beneficiază de prevederile Legeii nr.17/2000 actualizată, persoanele vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii: - Nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare; - Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii, - Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, - Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată, - Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. Criteriile de eligibilitate sunt menţionate în Procedura de admitere a persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local.

Articolul 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ funcţionează cu

respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului,H.G.866/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice şi prin H.C.L. nr.181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, cu modificările ulterioare.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice Anexa 1

(3) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ este înfiinţat prin:

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara funcţionează din 1975 conform adresei

nr. 12293 din 12.09.1975 a Ministerului Muncii, aflându-se în coordonare metodologică a Direcţiei pentru Probleme de Muncă şi Ocrotiri Sociale, titulatura instituţiei fiind atunci de Cămin de Bătrâni.

În noiembrie 1980 s-a schimbat denumirea instituţiei din Căminul de Bătrâni Timişoara în Căminul pentru Pensionari Timişoara conform adresei nr.12234 din 08.11.1980 a Ministerului Muncii.

 

3   

Prin H.C.L. nr.424/29.11.2005 s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Căminului pentru pensionari Timişoara.

Prin H.C.L. nr.181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara , s-a aprobat organigrama,statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

Prin H.C.L.nr.550/31.10.2013 se modifică Organigrama şi Statul de Funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Articolul 5 Principiile care stau la baza acordarii serviciului social

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei vârstnice; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor vârstnice în ceea ce priveste egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele vârstnice; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei vârstnice; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei vârstnice şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul sau de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale persoanei vârstnice şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei vârstnice; j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei vârstnice prin Planul de Îngrijire şi Asistenţă; k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei vârstnice de a trăi independent; l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor vârstnice şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

 

4   

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara cu Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Articolul 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ sunt: Persoane vârstnice; (2) Condiţiile de acces/admitere în cămin sunt aprobate prin HCLMT nr.532/08.12.2015 privind aprobarea unor proceduri utilizate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare; (a) Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara sunt următoarele: 1) Cererea de admitere în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara are forma scrisă (formular tip care se găseşte la sediul unităţii), este adresată căminului şi va fi semnată obligatoriu de solicitant (persoana vârstnică, aparţinători, rude, terţe persoane), 2) B.I./C.I. (original şi copie), 3) Certificat de naştere (original şi copie), 4) Certificat de căsătorie (original şi copie), 5) Certificat de deces al soţului/soţiei sau sentinţă de divorţ,după caz, (original şi copie), 6) Acte medicale: Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să cuprindă diagnostic, scurt istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu,

Analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test HIV (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), examen coproparazitologic, rezultatele cu interpretare,

Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să precizeze că nu suferă de boli infecto contagioase (se eliberează după efectuarea analizelor medicale care atestă acest lucru), Adeverinţă medicală de la medicul psihiatru cu privire la starea mentală a persoanei vârstnică (diagnostic, stadiu de evoluţie), Acte privind veniturile: 7) a) Cupon de pensie din ultima lună (original şi copie) sau orice alte documente din care să rezulte veniturile realizate, b) În cazul în care solicitantul nu are venit, pe lângă declaraţia pe proprie răspundere cu privire la acest fapt, va prezenta şi o adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş care să ateste acest fapt sau o adeverinţă că este beneficiar al venitului minim garantat.

Prin sintagma venit se înţeleg toate veniturile nete provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională, alocaţie de sprijin, ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări băneşti de la societăţile şi asociaţiile agricole, veniturile obţinute din activităţile de valorificare a produselor agricole şi a celor provenite din industria casnică şi meşteşugărească, prin exercitarea meseriilor, din vânzări şi închirieri de locuinţe şi terenuri, din prestări de servicii, precum şi orice alte venituri realizate.

 

5   

8) Declaraţie pe propria răspundere, că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau dacă aceştia există motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică, 9) Documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, extras CF nou, contract de închiriere, act doveditor că nu are locuinţă în Timişoara eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice), 10) Grilă de evaluare socio-medicală şi ancheta socială efectuată de Căminul pentru Persoane Vârstnice, conform legii, 11) Copie după actul care atestă existenţa unui loc de veci sau după carnete la o asociaţie de înmormântare, după caz, 12) În cazul în care există aparţinători, declaraţie pe propria răspundere prin care se angajează că suportă cheltuielile de înmormântare ale persoanei vârstnice şi că se ocupă de tot ce înseamnă acest proces. Dacă aparţinătorii sunt plecaţi din ţară, sau sunt în ţară dar nu se pot ocupa personal de înmormântare, vor face o declaraţie pe propria răspundere cu persoana pe care o împuternicesc să se ocupe în locul lor (la dorinţa aparţinătorilor se poate ocupa şi un reprezentant al căminului).

Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Ieşire în/din Căminul pentru Persoane Vârstnice putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte. b) Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de servicii de îngrijire în cămin sunt: art.4, art.5, art.6 din Cap. II CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR din HCLMT nr.532/08.12.2015 privind aprobarea unor proceduri utilizate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara respective: Art.4 1) Are domiciliul stabil în Timişoara; 2) Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, 3) Există locuri disponibile în cămin care respectă identitatea, integritatea , demnitatea şi nevoile de îngrijire ale persoanei vârstnice, cu excepţia situaţiilor urgente, 4) Nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, 5) Nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în cămin persoanele vârstnice care, cu intenţie, au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere, contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager, şi-au înstrăinat locuinţa prin contract de vânzare – cumpărare sau au renunţat expres la un contract de închiriere a unei locuinţe din domeniul unei unităţi administrativ teritoriale, 6) Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare. 7) Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului; 8) Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. Art.5. (1) Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine reprezintă o măsură de asistenţă socială şi poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ: a) Criteriile de eligibilitate de la art.4 pct 1-3, b) Alte două criterii de la art.4 pct. 4-8.

 

6   

(2) Cu titlu de excepţie de la aliniatul precedent pot fi îngrijite în cămine şi persoane vârstnice care îndeplinesc cumulativ: a) Criteriile de eligibilitate de la art.4 pct 1-3, b) Unul dintre criteriile de la art.4 pct 4-8. (3) Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate: a) Necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu şi poate fi asigurată în cămin, b) nu se poate gospodări singură, c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale, d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii, sau acestea sunt insuficiente. (4) În cazul în care criteriile de prioritate prevăzute la alin.(3) sunt îndeplinite simultan de mai mulţi solicitanţi, Comisia de admitere va decide motivat pentru care dintre aceştia va propune acordarea de servicii de îngrijire în cămin. Art.6. (1) Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afecţiuni psihice şi/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfăşurare a activităţii sociale în instituţie (demenţă Alzheimer în stadiu avansat, schizofrenie, alte forme de afecţiuni psihice în fază avansată).

(2) Persoanele prevăzute la alin.1 pot fi internate temporar, numai dacă nu există o altă soluţie imediată, se pot asigura condiţiile de izolare, pază şi tratament, şi numai până la găsirea soluţiilor sociale şi/sau medicale specifice. (3) Dispoziţia de Admitere/respingere este emisă de Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara în baza propunerii Comisiei de admitere/ieşire în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

(4) Contractul de furnizare de servicii se încheie în ziua în care persoana vârstnică se internează la cămin şi are următoarea structură:

 

7   

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire în

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Nr.

1.Părţile contractante:

A.Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara cu sediul în Timişoara b-

dul Regele Carol nr.10, furnizor acreditat prin Decizia nr.1195/16.06.2014, reprezentat de ............ având funcţia de Director Executiv şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara cu sediul în Timişoara,Str. Inocenţiu Klein nr. 29 cod 300315, reprezentat de ..........având funcţia de şef serviciu, având conturile nr. RO12TREZ62124680220XXXXX nr. RO05TREZ6215004XXX012297 deschise la Trezoreria Timişoara, CUI nr. 23948913.

şi B. D-na/D-nul ............................., denumit în continuare beneficiar, născut la data

de .........................................în localitatea..................., judeţul....................... având domiciliul în localitatea Timişoara (flotant I. Klein 29), ..............., judeţul Timiş, posesor al CI/BI seria……… nr…………… , eliberat de ………………..Timişoara la data de ………………….

a) având în vedere: - Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; - Dispoziţia nr. 53/09.09.2014 a directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială

Comunitară Timişoara privind delegarea încheierii contractelor pentru acordarea de servicii sociale de îngrijire în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara şi a tuturor aspectelor ce decurg din acestea şefului de serviciu .................;

- Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr........ privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara;

- Evaluarea efectuată în perioada ......... ; - Dispoziţia de aprobare îngrijire în cămin nr. / . b) convin asupra următoarelor:

2. Obiectul contractului 2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor sociale de îngrijire permanentă/temporară în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara beneficiarului. 2.2. Descrierea serviciilor acordate de furnizorul de servicii sociale:

a) găzduire, hrană, supraveghere şi îngrijire în cămin; b) consiliere socială, psihologică, administrativă cu respectarea autonomiei fiecărui

beneficiar şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile acestora;

 

8   

c) activităţi de petrecere a timpului liber şi de stimulare a participării la viaţa socială pentru prevenirea marginalizării şi reintegrare socială, în raport cu capacitatea psihoafectivă a beneficiarului;

d) ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; e) sprijin pentru întreţinerea igienei corporale şi a mediului de viaţă din cămin; f) facilitarea sau realizarea formalităţilor de înmormântare în cazul în care: - beneficiarul nu are aparținători, - dacă beneficiarul doreşte explicit să se ocupe căminul de formalităţile de

înmormântare, - dacă aparţinătorii doresc explicit să se ocupe căminul de formalităţile de

înmormântare, - dacă aparţinătorii nu sunt de găsit la momentul de decesului din diferite motive

(deces, schimbare de domiciliu fără să anunţe instituţia, schimbarea numerelor de telefon fără să anunţe instituţia, plecarea în străinătate fără a anunţa instituţia şi a lăsa date de contact, etc.). 3. Costurile serviciilor sociale acordate si contributia beneficiarului de servicii sociale 3.1. Costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara este de: ............. conform Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr........... 3.2 Contributia beneficiarului pentru serviciile sociale primite este de ............. lei, conform angajamentului de plată care constituie anexă la prezentul contract şi face parte din acesta. 3.3 Contribuţia d-lui/d-nei ..........., în calitate de susţinător legal a beneficiarului este de .........lei, conform angajamentului de plată care constituie anexă la prezentul contract şi face parte din acesta. 3.4. Angajamentele de plată menţionate sunt titluri executorii conform art.25 alin 7 din Legea nr.17/2000 privind Asistenţa Socială a Persoanelor Vârstnice şi se pot modifica în funcţie de schimbările intervenite pe parcursul derulării prezentului contract, în condiţiile majorării costului lunar de întreţinere sau ale veniturilor persoanei îngrijite. 3.5. Contributia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate. 4. Durata contractului Durata contractului este pe perioadă nedeterminată, începând de la data aprobării îngrijirii. 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: 5.1. implementarea măsurilor prevazute în Planul individualizat de îngrijire şi asistenţă; 5.2. reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale; 5.3. revizuirea Planului individualizat de îngrijire şi asistenţă în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului. 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale: 6.1. de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale; 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate; 6.3. de a utiliza, în condiţiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale. 7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:

 

9   

7.1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract; 7.2. să acorde servicii sociale prevazute în Planul individualizat de asistenţa şi îngrijire, cu respectarea acestuia şi a Standardelor minime de calitate a serviciilor sociale; 7.3. să depuna toate diligenţele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate; 7.4. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile; 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra: - conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora; - oportunităţii acordarii altor servicii sociale; - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; - regulamentului de ordine interioară; - oricărei modificari de drept a contractului. 7.6. sa reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi dupa caz, să completeze şi/sau să revizuiască Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia; 7.7. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale; 7.8. sa ia in considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale; 7.9. sa utilizeze contribuţia beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale; 8. Drepturile beneficiarului 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevazute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi libertaţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale. 8.2. Beneficiarul are urmatoarele drepturi contractuale: a) de a primi servicii sociale prevazute în Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; modificarilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; oportunităţi acordării altor servicii sociale; listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; regulamentului de ordine interioară; e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, daca ele exista; f) dreptul de a avea acces la propriul dosar; g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 9. Obligaţiile beneficiarului: 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 9.2. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

 

10   

9.3. să respecte clauzele stabilite în cadrul Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale acordate de furnizor în conformitate cu angajamentul de plată asumat; 9.5. să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale şi a veniturilor; 9.6. să respecte Regulamentul de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, personalul angajat etc.). 10. Soluţionarea reclamaţiilor 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la acordarea serviciilor sociale. 10.2. Reclamaţiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a Planului individualizat asistenţă şi îngrijire. 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea Planului individualizat de îngrijire şi asistenţă şi de a formula răspuns în termen de maximum 30 zile de la primirea reclamaţiei. 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului Timiş care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente. 10.5. Pentru soluţionarea reclamaţiilor formulate de către beneficiari se va ţine cont şi de procedura înscrisă în Regulamentul de ordine interioară al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara. 11. Litigii 11.1. Litigiile nascute în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 11.2. Daca dupa 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii sociale nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita Comisiei de mediere sociala de la nivelul judeţului Timiş mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecatoreşti competente. 12. Rezilierea contractului 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract urmatoarele:

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de ordine interioara al furnizorului de servicii sociale;

c) încalcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost

acreditat, în masura în care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în masura în care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale. 13. Încetarea contractului

 

11   

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract urmatoarele: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forta majora, daca este invocată; absenţa din cămin, fără anunţ prealabil şi în mod voluntar timp de 3 zile e) decesul beneficiarului.

14. Dispoziţii finale 14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevazute la data încheierii prezentului contract. 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 14.3. Limba care guverneaza prezentul contract este limba romana. 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania. 14.5. Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate. 14.6. Pe baza monitorizărilor şi evaluării serviciilor sociale acordate Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara va elabora un raport anual care se comunică Direcţiei de Asistenta Sociala Comunitara Timişoara. 14.7. Orice modificare a prezentului contract se notifica prin act aditional, în raport cu prevederile legale. 15. Anexele la contract: a) Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire; b) angajament de plată................; c) angajament de plată .............. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta. Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara Șef serviciu Beneficiarul de servicii sociale/ Reprezentant/ aparţinător ……………………………. ( semnătura)

 

12   

(3) Condiţii de încetare a serviciilor conform anexei 2 a HCLMT nr.532/08.12.2015 CAPITOLUL 1. Acte necesare ieşirii din cămin pe perioadă nedeterminată Art.1.Cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură, cu specificarea noului domiciliu/rezidenţă. Art.2. Cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la obligaţia de a asigura găzduirea, îngrijirea,şi întreţinerea beneficiarului. Art.3. Certificat de deces al beneficiarului –nu se emite dispoziţie de ieşire. Art.4. Cerere scrisă a beneficiarului sau a aparţinătorului pentru transfer în altă unitate cu acordul scris al unităţii respective. Art.5. Recomandarea şefului căminului atunci când unitatea nu mai are capacitatea de a acorda toate seviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide. Art.6. Atunci când beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cămin în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari şi personalul căminului, sau cînd nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar, cu acordul consiliului consultativ, lucruri dovedite prin procese verbale ale personalului, beneficiarilor,terţe persoane, membrilor Consiliului Consultativ, poliţiei,etc. (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităşii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu dizabilităţi. i) să fie informaţi, consiliaţi j) de a avea acces la toate spaţiile şi echipamentele comune, de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc,toate aceste drepturi pot fi regăsite şi în Carta drepturilor beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

 

13   

e) să aibă un comportament adecvat atât în incinta căminului cât şi în comunitate f) să respecte prevederile prezentului regulament, prevederi regăsite şi în Carta drepturilor beneficiarilor Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara. Articolul 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ sunt următoarele: a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități: 1. Reprezentarea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Găzduire pe perioada nedeterminată/determinată; 3. Îngrijire personală; 4. Supraveghere; 5. Îngrijiri medicale curente asigurate de asistentele medicale; 6. Consiliere socială și psihologică 7. Preparare hrană caldă şi servirea mesei; 8. Asistenţă medicală asigurată de medic specialist, respectiv medic de familie; 9. Terapii de recuperare fizică/psihică/mintală/ocupaţională; 10. Menaj; 11.Activități de petrecere a timpului liber 12.Pază. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. şedinţe cu beneficiarii, afişarea Programului activităţilor de socializare, Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant; 2. Activităţi de informare şi consiliere; 3. Prin participarea la diverse acţiuni din comunitate; 4. Actualizarea site-ului precum şi a materialelor informative

5. Elaborarea de rapoarte de activitate. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1.Prin actualizarea permanentă a Cartei beneficiarilor şi informarea beneficiarilor/ aparţinătorilor; 2.Prin informarea beneficiarilor/aparţinătorilor cu privire la următoarele proceduri: Procedura privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării, Procedura privind sesizările/reclamaţiile; Procedură privind notificarea incidentelor deosebite; 3.Actulizarea permanentă a Codului de Etică şi informarea beneficiarilor/ aparţinătorilor; d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1.Folosirea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2.Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 

14   

3.Planificarea serviciilor de comun acord cu beneficiarii; 4.Monitorizarea realizării indicatorilor de performanţă corelați obiectivelor căminului. e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara prin realizarea următoarelor activitati: 1.Întocmirea Planului Anual de Achiziţii Publice şi achiziţionarea produselor şi serviciilor care să asigure servicii de calitate, 2.Întocmirea bugetului şi a rectificărilor de buget, 3.Întocmirea necesarului de personal cu continuarea demersurilor în ceea ce priveşte angajarea de personal, 4.Întocmirea programului de pregătire profesională pentru angajaţi.

Articolul 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara“ funcţionează cu un număr de 21 angajaţi din 44 total posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 550/31.10.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, din care: a) Personal de conducere: 1şef serviciu; b) Compartimentul Socio – Medical 24 de posturi de personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; c) Compartimentul Contabilitate – Salarizare 3 posturi d) Compartimentul Administrativ 13 personal cu funcţii administrative, gospodărire,întreţinere-reparaţii, deservire d) Compartimentul de Audit 2 posturi de auditor e) Compartimentul Juridic 1 post de jurist e) Voluntari: 1 1. Structura organizatorică, numarul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul căminului se aprobă, prin: a) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale; 2. Personalul de specialitate reprezintă 40% din totalul personalului, în momentul de față. 3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. 4.Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful căminului.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/4.

Pentru serviciile acordate în Căminul pentru Personae Vârstnice Timişoara, raportul angajat beneficiar se poate schimba în funcție de angajarea de personal, și internarea unor persoane vârstnice până la ocuparea integral a celor 82 de locuri ale Căminului pentru Personae Vârstnice Timişoara aprobate prin HCLMT, la fel și pentru procentajul personalului de specialitate din totalul de personal.

 

15   

Articolul 9

Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este format din: a) Şef serviciu. (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzator atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfectionare; d) colaboreaza cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care sa raspunda nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfasurare a raporturilor de munca dintre angajaţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numarului de personal; h) desfaşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încalcari ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfaşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din tară şi din strainătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanent cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primariei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul căminului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al căminului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştintă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; r) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; s) alte atribuţii prevazute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de

 

16   

învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţămantului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducatorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Articolul 10 Consiliul consultativ

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură: a) monitorizarea de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, care a solicitat şi obţinut licenţa de funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, a respectării standardelor minime de calitate; b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce priveşte funcţionarea căminului. (2) Consiliul consultativ este compus dintr-un reprezentant al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara (cu supleanţi), aleşi în mod democratic. (3) Consiliul consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) participă la deciziile privind planificarea bugetului căminului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziţia obiectelor de inventar de uz personal, amenajare, etc.); b) analizează activităţile derulate în cămin şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a acestora; c) după caz, îşi exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare in situatia in care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibila gazduirea acestuia in centru in conditii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului.

Articolul 11 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă

(1) Personalul de specialitate este: Medicul de medicina de familie (221108) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Să acorde asistenţă medicală în cadrul cabinetului pentru: - asistaţii căminului (şi la patul beneficiarului dacă este cazul) - personalul angajat - urgenţe de orice natură - Să realizeze condiţii optime de trai şi de tratament în cadrul căminului şi să menţină ordinea şi disciplina în cadrul cabinetului.- Să depisteze cazurile de îmbolnăvire şi să le trateze corespunzător, iar în cazuri grave să întocmească actele necesare internării într-o unitate sanitară spitalicească, menţinând legătura cu medicul de familie. - Să propună măsurile ce trebuiesc luate pentru îmbunătăţirea activităţii cabinetului şi a întregii unităţi.

 

17   

- Să participe la programe de pregătire profesională. - Să urmărească îmbunătăţirea pregătirii de specialitate a personalului aflat în subordine, să facă pregătirea şi educarea medicală a personalului din cadrul unităţii . - Să organizeze şi să urmărească activităţile de preluare a deşeurilor medicale de către firma cu care a încheiat contract unitatea. - Să participe la controlul şi efectuarea măsurilor sanitaro-igienice şi antiepidemice luate în cadrul unităţii. - Să urmărească aprovizionarea la timp, depozitarea, conservarea şi evidenţa tuturor mijloacelor şi a materialelor sanitare şi farmaceutice din cadrul cabinetului, precum şi casarea celor cu termenul de valabilitate depăşit. - Să ţină evidenţa asistaţilor care au boli cronice şi a convalescenţilor, să-i supravegheze şi să le asigure tratamentul, regimul dietetic ( în limita posibilităţilor ) şi controlul medical periodic. Completează Planul de îngrijire şi asistenţă precum şi foaia de ieşire a beneficiarilor. - Să ţină la zi documentele de evidenţă medicală şi să întocmească situaţiile statistice cerute de conducere . - Să cunoască şi să controleze modul cum se aplică normele sanitare de igienă privind cazarea şi hrana ocrotiţilor . - Să organizeze verificarea condiţiilor igienico-sanitare în care se execută îmbăierea şi spălatul , precum şi controlul corporal al ocrotiţilor. - Să dea avizul medical pentru lista de meniu a alimentelor şi să stabilească regimul dietetic. - Să controleze personal sau prin ajutoarele sale luarea de probe de hrană, în fiecare zi din fiecare cazan şi păstrarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale. - Să verifice zilnic, personal sau prin ajutoarele sale, calitatea şi modul de păstrare a alimentelor, precum şi modul de preparare a hranei. - Să organizeze, să planifice şi să execute educaţia sanitară a personalului unităţii. - Răspunde de calitatea vieţii medico-sanitare din cadrul unităţii, de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare, de întrebuinţarea corectă a medicamentelor, materialelor sanitare numai în interesul unităţii şi a ocrotiţilor. - Medicul unităţii ţine legătura cu medicul de familie pentru biletele de trimitere şi pentru reţetele beneficiarilor, dar şi pentru eliberarea certificatului constatator de deces în cazul în care unul din asistaţii căminului încetează din viaţă în cadrul instituţiei din cauze medicale, sau anunţă organele în drept şi conducerea unităţii atunci când decesul se produce din alte cauze . Asistentul social (263501) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Pune în aplicare prevederile Legii 17/2000 actualizată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, - Desfăşoară activităţi de informare şi consiliere a persoanelor care se adresează căminului, - Pune la dispoziţia solicitanţilor lista documentelor necesare a fi completate în vederea internării, - Completează fişa de evaluarea socio-medicală la evaluare la internare şi reevaluare ori de câte ori situaţia o impune şi întocmeşte ancheta socială, - Întocmeşte Planul individualizat de îngrijire şi asistenţă, - Informează beneficiarii căminului despre Regulamentul de furnizare a serviciilor în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, despre Carta drepturilor beneficiarilor sau orice alte documente pe care trebuie să le cunoască, - Se implică în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor aniversare, - Se implică în organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu rol de socializare,

 

18   

- La solicitare sau în caz de nevoie contactează aparţinătorii sau alte instituţii, precum şi Salvarea, Poliţia, Pompierii, - Se ocupă de întocmirea şi păstrarea bazei de date a beneficiarilor, - Se ocupă de corespondenţa specifică domeniului, - Se implică în întocmirea dosarului de licenţiere a serviciului, - Participă la formele de pregătire profesională, - Face demersurile necesare pentru obţinerea vizei de flotant , sau a cărţii de identitate pentru beneficiarii internaţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice , ţinând legătura cu Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, - La internarea unei persoane vârstnice , asistentul social face demersurile necesare pentru schimbarea adresei pensiei beneficiarului la adresa instituţiei , pentru ca apoi asistentul social sau o altă persoană angajată să ducă actele la Casa de Pensii, - Face demersurile necesare pentru înmormântarea beneficiarilor sau îi ajută pe aparţinători în aceste demersuri.

Psihologul (263411) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Realizează evaluările iniţiale şi reevaluările psihologice ale beneficiarilor la internare şi ori de câte ori este nevoie, - Întocmeşte şi completează la zi documentaţia aferentă muncii sale: fişa de evaluare psihologică, fişă de monitorizare psihologică, fişa de consiliere psihologică, programul de integrare/reintegrare socială, - Consiliază beneficiarul şi familia acestuia cu privire la problemele de integrare şi adaptare în cămin , ori de câte ori este nevoie, - Însoţeşte asistentul social la întocmirea anchetei sociale şi a grilei de evaluare sociomedicală pentru persoanele care doresc internarea în cămin, - Mediază conflictele apărute între beneficiari, ori de câte ori este nevoie, - Participă la formele de pregătire profesională, - Se implică în activităţi care vin în sprijinul beneficiarului, de petrecere a timpului liber, aniversări, - Aplică teste, chestionare, interpretează rezultatele obţinute, face recomandări, - Informează medicul cu privire la situaţiile deosebite de sănătate ale beneficiarilor cu care intră în contact, - Veghează la respectarea demnităţii şi integrităţii beneficiarilor. Kinetoterapeut (226405) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Efectuează evaluarea kinetoterapeutică a beneficiarilor internaţi în cămin,la internare sau ori de câte ori este nevoie atunci când starea de sănătate a beneficiarilor se modifică. - Elaborează Fişa de monitorizare kinetoterapeutică pentru fiecare beneficiar în parte şi urmăreşte în cadrul şedinţelor de kinetoterapie obiectivele stabilitela internare sau anual. - Elaborează Programul individual de recuperare pentru fiecare beneficiar în parte , la internare sau ori de câte ori este nevoie. - Desfăşoară activităţi de recuperare motorie, prin abordarea diferenţiată a persoanei vârstnice, în funcţie de patologie , zilnic sau de două ori pe săptămână. - Reactualizează periodic sau ori de câte ori este nevoie Programul individual de recuperare. - Se ocupă de posturarea beneficiarilor imobilizaţi la pat pentru prevenirea escarelor şi a poziţiilor vicioase ( dacă este cazul ) de 2-3 ori pe zi la indicaţiile medicului.

 

19   

- Kinetoterapeutul asigură menţinerea capacităţilor funcţionale prin implicarea în activităţi recreative în special pentru beneficiarii imobilizaţi la pat (ieşire în curtea căminului şi în parc sau în camera de zi , în funcţie de vreme) o dată pe săptămână. - Întocmeşte şi completează la zi graficul de desfăşurare a activităţii de kinetoterapie . - Participă la formele de pregătire profesională. Asistentul medical generalist (325901) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Asigură împreună şi sub directa îndrumare a medicului, păstrarea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei asistaţilor, efectuarea tehnicilor şi procedurilor aferente exercitării optime a actului medical, - Preia asistatul nou internat şi actele acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală şi starea de igienă a efectelor personale ale asistatului, - Efectuează triajul epidemiologic al beneficiarului, colaborând cu infirmiera şi îngrijitoarea şi informează medicul, - Pregăteşte cabinetul şi toate materialele şi aparatura din dotare pentru desfăşurarea activităţii, - Acordă primul ajutor în caz de urgenţă şi cheamă medicul, - Identifică problemele de îngrijire ale asistaţilor, stabileşte priorităţile, evaluează starea de sănătate şi identifică medicaţia care va fi înregistrată în Registrul de tratament, - Asistă medicul la consultarea şi diagnosticarea asistaţilor şi la efectuarea tehnicilor medicale corespunzătoare( se înregisterează în Registrul de consultaţii), -Observă simptomele şi starea asistaţilor, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul, - Pregăteşte asistatul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament. - Dacă este necesară trimiterea către un medic specialist asistenta medicală va face programare telefonică, - Observă apetitul asistaţilor, supraveghează alimentarea asistaţilor dependenţi şi ajută medicul la întocmirea listei asiguraţilor care primesc mâncarea în cămin. (lista trebuie reactualizată tot timpul). - Ridicarea medicamentelor pentru boala Alzheimer şi pentru diabet se face de asistenta medicală pe baza reţetei, - Evidenţiază medicamentele, materialele sanitare în fişa de evidenţă, cele cu regim special înregistrâdu-se în Registrul de evidenţă a medicamentelor cu regim special, - Administrează personal medicaţia conform reţetei, efectuează tratamentele injectabile, tratamentele profilactice, imunizările, testările biologice etc., conform prescripţiei medicale înregistrându-se în Registrul de tratamente, - Raportează telefonic situaţia vaccinărilor către Institutul de Epidemiologie, - Semnalează medicului orice modificări depistate (de ex: auz, vedere, orientare în timp şi spaţiu), - Participă şi supraveghează activităţile de recuperare medicală ale vârstnicilor, - Participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte personalul şi familia pentru acordarea acestora, - Controlează respectarea regulilor de asepsie şi antisepsie, - Pregăteşte materialele şi instrumentarul şi efectuează sterilizarea acestora,urmărind ca utilizarea acestora să se facă în limita termenului de valabilitate, se înregistrează în Caietul de sterilizare, - Verifică sterilizarea aplicând banda test în Caietul de sterilizare, - Urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a asistaţilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea celor cu care au intrat în contact,

 

20   

- Organizează şi supraveghează aplicarea în unitate a măsurilor igienico-sanitare,

Infirmiera (532103) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: Efectuează şi se îngrijeşte de igiena individuală zilnică a asistaţilor: - efectuează şi urmăreşte toaleta zilnică a asistaţilor care constă în spălarea zilnică a mâinilor şi a feţei, a dinţilor, pieptănarea părului, rasul bărbii în cazul bărbaţilor, toaleta intimă zilnică, schimbarea lenjeriei de corp etc. - cel puţin o dată pe săptămână va efectua sau va asista la baia generală a asistaţilor, respectându-se intimitatea lor, va tăia unghiile de câte ori este nevoie, va schimba îmbrăcămintea persoanei în cauză. - asistaţii vor fi încurajaţi să-şi execute singuri igiena personală iar celor în stare mai gravă le va executa ea toate manevrele necesare - infirmiera este datoare să urmărească starea de curăţenie a asistaţilor, să le reamintească cum trebuie aceasta efectuată, să-i înveţe la sosirea în unitate regulile de igienă care trebuie respectate pe parcursul şederii în Cămin. - infirmiera este răspunzătoare de ţinuta beneficiarului în sensul că aceasta să fie adecvată anotimpului. - întreţine igiena paturilor şi a noptierelor din salon, asigurând schimbarea ritmică a lenjeriei de pat, întreţinerea şi igiena periodică a saltelelor (aerisirea periodică, spălarea în sezonul cald sau atunci când este nevoie), spălarea şi dezinfecţia paturilor cel puţin o dată pe săptămână. - predă la spălătorie inventarul moale pentru igienizare periodică şi se ocupă de recuperarea acestuia. Lenjeria murdară se colectează în saci impermeabili care se închid imediat după colectare, după utilizare sacii se dezinfectează prin scufundare în soluţie cloramină 1,5-2 g/l timp de două ore după care se spală şi se usucă. - sesizează zilnic asistentele medicale cu privire la eventualele stări patologice ale asistaţilor, cu privire la diureză şi scaun, privind eventualele nereguli din alimentaţie, administrând medicaţia în zilele şi turele care nu sunt acoperite de către cadrele medii. - va însoţi asistaţii greu deplasabili la sala de mese, va servi masa în camera asistaţilor dacă este necesar, iar în cazul celor gravi le va asigura alimentaţia la pat, ridicându-i în şezut, ajutându-i să mănânce şi încurajându-i atunci când reuşesc să se alimenteze singuri, alimentele vor fi tăiate şi mărunţite pentru a putea fi uşor de mâncat, asigurându-le hidratarea corectă (aprox.1,5l/zi). Va avea grijă ca toţi asistaţii să aibă apă în pahare pe noptieră. - pentru prevenirea escarelor infirmiera va schimba periodic poziţia beneficiarului la pat. - infirmiera va schimba scutecele pentru adulţi ori de câte ori este nevoie şi va acorda după caz sprijin în igiena eliminărilor. - infirmiera va pregăti pentru culcare asistaţii, schimbându-le hainele de zi cu hainele de noapte. - infirmiera supraveghează pe timp de noapte beneficiarii. - în cazul internării în spital a beneficiarilor, infirmiera urmăreşte pregătirea lor în acest scop.

Îngrijitoarea(532104) îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - efectuează curăţenia sectorului în care este repartizată pe perioada programului de lucru. Sectorul cuprinde camerele asistaţilor, camerele de zi, grupurile sanitare, băi, holuri, casa scărilor, lift, etc. - camerele asistaţilor şi camerele de zi se vor menţine în stare de curăţenie şi confort. Curăţenia se va efectua zilnic prin măturarea umedă sau aspirarea suprafeţelor, prin dezinfecţia periodică (săptămânal) şi la necesitate a mobilierului cu detergent , prin ştergere şi pulverizare (se va efectua curăţenia riguroasă şi dezinfecţia suprafeţelor orizontale, partea superioară a dulapurilor, rafturilor, noptierelor), zilnic se şterge praful cu un material moale.

 

21   

Se va asigura primenirea inventarului moale şi a lenjeriei de pat după cum urmează: schimbarea lenjeriei de pat ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de trei zile în cazul în care a fost folosită de aceeaşi persoană;schimbarea lenjeriei de pat după fiecare persoană care părăseşte unitatea (extras din Norme de igiena mediului de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul M.S. nr.981/22.04.1994; cap.IV art.52 şi 59.) - schimbarea lenjeriei de către îngrijitoare se face numai dacă infirmiera lipseşte. - efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor (mozaic, ciment, plastic) de două ori pe zi sau ori de câte ori este nevoie. - efectuează dezinfecţia pereţilor, faianţei, uşilor, ferestrelor, lustrelor cu aceleaşi substanţe enumerate anterior insistând asupra părţilor superioare, a suprafeţelor orizontale precum şi asupra colţurilor (cel puţin lunar). Dezinfecţia poate fi urmată de expunere la raze ultraviolete. - efectuează curăţenia grupurilor sanitare, băilor, duşurilor şi chiuvetelor asigurând spălarea şi dezinfecţia zilnică şi la necesitate a acestora. - în timpul curăţeniei va purta echipament de lucru de culoare diferită faţă de cel destinat altor activităţi - frigiderele de pe etaj se curăţă ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată pe lună, verificându-se săptămânal conţinutul şi aruncându-se produsele alterate. După dezgheţare se spală cu soluţie de cloramină 5 g/l după care se şterge umed cu apă potabilă (când nu este infirmiera). - perdelele şi covoarele se spală la nevoie, dar minimum bianual. - transportă pe circuitul stabilit reziduurile solide colectate în recipiente metalice sau în cutii ori saci de material plastic, închise etanş, asigurând evacuarea ritmică a acestora, cu spălarea şi dezinfectarea lor după golire cu var cloros 1g% sau clor activ. - materialele folosite pentru curăţenie se menţin în perfectă stare de igienă astfel: găleţile pentru curăţenie se spală cu var cloros 0,5 g %, clor activ sau hidrod şi se păstrează uscate cu faţa în jos; periile pentru paviment, teurile, cârpele de spălat, cârpele de şters se spală cu aceleaşi substanţe descrise anterior şi se păstrează uscate. - efectuează dezinfecţia curentă a urinarelor şi ploştilor şi păstrarea lor corespunzătoare (surmerjarea două ore în soluţie var cloros 1g % sau cloramină 1g % sau clor activ, după spălare prealabilă; se păstrează uscate în camera de baie). - la părăsirea schimbului predă sectorul în perfectă stare de curăţenie. - predă la spălătorie inventarul moale pentru igienizare periodică şi se ocupă de recuperarea acestuia. Lenjeria murdară se colectează în saci impermeabili care se închid imediat după colectare; după utilizare sacii se dezinfectează prin scufundare în sol.cloramină 1,5-2 g/l timp de două ore după care se spală şi se usucă (numai când nu este infirmiera). Toate atribuțiile personalului de specialitate sunt cuprinse în fișele de post care se regăsesc la dosarul personal al fiecărui angajat. (2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii căminului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunatăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 

22   

Articolul 12 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi este: Administratorul îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Întocmirea şi urmărirea Planului anual de achiziţii, cu modificările ulterioare ; - Asigură aprovizionarea unităţii cu alimente, medicamente, materiale şi obiecte de inventar ; - Administrează şi organizează buna întreţinere a imobilelor, instalaţiilor sanitare, electrice, instalaţilor de apă şi încălzire ; - Organizează şi asigură ca toate clădirile să fie dotate cu utilaje de prevenire şi stingere a incendiilor şi controlează permanent întreţinerea acestora; - Asigură şi supraveghează starea igienico sanitară din interiorul instituţiei luând măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare ; - Urmăreşte buna funcţionare a centralei termice, inclusiv a autorizaţiilor ISCIR ; - Urmăreşte buna funcţionare a ascensorului instituţiei făcând demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei I.S.C.I.R; - Întocmeşte referate de necesitate în ceea ce priveşte lucrările de reparaţii, aprovizionare şi servicii urmând să fie aprobate de şeful instituţiei sau de Directorul Executiv al D.A.S.C.; - Gestionează şi organizează arhiva unităţii; - Organizează şi răspunde de paza unităţii; - Ţine evidenţa contractelor încheiate cu furnizorii de produse şi servicii, urmărind termenul de valabilitate al acestora, şi face demersurile pentru reânoirea lor; Economistul îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Înregistrează în contabilitatea sintetică operaţiunile economice şi financiare consemnate în documentele justificative şi notele contabile . - Intocmeşte lunar Registrul jurnal. - Intocmeşte lunar balanţa de verificare sintetică si verifică rulajul debitor si creditor cu Registrul jurnal. - Confruntă lunar rulajele din balanţa de verificare sintetică cu cele din balanţa analitică. - Întocmeste lunar fişele de cont pentru operaţii diverse. - Întocmeste pe baza inventarierii faptice Registrul-inventar. - Întocmeşte, la solicitarea D.A.S.C. Timişoara, Bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului şi urmăreşte încadrarea în creditele bugetare alocate. - Acordă viza de control financiar preventiv propriu. - Întocmeşte orice situaţie din domeniul financiar –contabil şi statistic, solicitată de către D.A.S.C., şi se îngrijeşte de depunerea lor la timp. - Coordonează operaţiunile de inventariere anuală a patrimoniului şi operaţiunile de casare şi declasare a bunurilor. - Întocmeşte bilanţul şi situaţiile financiare trimestriale şi le dă spre semnare şefului de serviciu.

 

23   

Consilier juridic îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: -Veghează la aplicarea și executarea legilor și a altor reglementări legale în vigoare din domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice. -Reprezintă interesele Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara în fața instanțelor judecătorești pe baza delegației. -Se îngrijește de procurarea actelor necesare pentru dovedirea intereselor Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara în litigiile în care această instituție este parte. -Redactează acțiuni judecătorești, întîmpinări, concluzii scrise, apeluri, recursuri în cauzele în care Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara este parte. -Ține evidența cauzelor în care este parte Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara, a termenelor și a soluțiilor date. -Avizează din punct de vedere legal măsurile și deciziile șefului căminului. -Întocmește proiectele de hotărâri și referatele în cauzele repartizate asupra cărora consiliul local urmează să se pronunțe și le prezintă secretarului, în timp util, pentru a fi introduce pe ordinea de zi. -Readactează contractele de colaborare, parteneriate, asociere, protocoale cu persoanele juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări sau servicii cu character social și vizează aceste acte. -Acordă consultanță juridică în domeniul asistenței sociale a persoanelor vârstnice compartimentelor din cadrul căminului. Auditorul îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: -Participă, prin realizarea activităţilor necesare, la îndeplinirea obiectivelor specifice ce sunt stabilite de conducerea instituţiei pentru compartimentul unde este angajat; -Elaborează Carta auditului public intern; -Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul organului ierarhic imediat superior, sau şi le însuşeşte pe cele ale organului ierarhic superior. -Respectă etapele, procedurile şi întocmeşte toate documentele prevăzute de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; -Elaborează proiectul planului de audit multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia proiectul planului anual de audit public intern; -Elaborează proiectul planului anual de audit public intern,pe baza planului multiannual aprobat cu selectarea misiunilor de audit intern în funcţie de elementele de fundamentare prevăzute de lege precum şi de resursele de audit disponibile, şi îl înaintează spre aprobare şefului de serviciu - Cămin pentru Persoane Vârstnice Timişoara; -Actualizează planul de audit public intern în funcţie de modificările legislative şi organizatorice, care schimbă gradul de semnificaţie a auditării anumitor operaţiuni, activităţi sau acţiuni ale sistemului, la solicitarea expresă a şefului serviciului sau ca urmare a solicitărilor entităţii publice ierarhic imediat superioară de a introduce/înlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern; -Efectuează activităţi de audit public intern de asigurare, pe bază de ordin de serviciu, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar ş i con t ro l sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Magazionerul îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - În calitatea de gestionar are în primire întregul patrimoniu al unităţii:alimente materiale, medicamente, obiecte de inventar, formulare cu regim special;

 

24   

- Strânge propunerile privind necesarul de produse , alimente , materiale şi servicii întocmit de fiecare compartiment în parte şi îl predă economistei care întocmeşte planul anual de achiziţii; - Întocmeşte referate de necesitate înregistrate în Registrul de corespondenţă şi care vor fi predate achizitorului; - Trimite comenzi la furnizori pentru aprovizionarea unităţii; - Recepţioneză marfa verificând dacă corespunde din punct de vedere calitativ şi cantitativ, întocmind nota de recepţie după care se înregistrează în fişa de magazie; - Se urmăreşte ca facturile să fie însoţite de certificat de calitate şi de garanţie, iar în cazul alimentelor maşina care asigură transportul să prezinte un aviz sanitar veterinar de transport - Ţine evidenţa stocurilor cu ajutorul fişelor de magazie, operând zilnic mişcările de alimente şi materiale, în aşa fel încât să avem o evidenţă operativă corectă. - Urmăreşte încadrarea în alocaţia zilnică de hrană, calculând depăşirile sau economiile la listele de alimente; - Întocmeşte toate formele legale privitoare la procurarea, păstrarea, manipularea, darea în consum a bunurilor aflate în gestiunea sa; - Are grijă ca aprovizionarea să se facă numai de la firmele care au câştigat licitaţiile, urmărindu-se preţul din ofertă, cantităţile din facturi şi calitatea produselor; - Eliberarea alimentelor se face pe baza listei de alimente şi a meniului iar produsele nealimentare se eliberează pe baza bonurilor de consum ori de câte ori este nevoie; - Răspunde de igiena magaziilor şi spaţiilor de depozitare a bunurilor aflate în gestiune şi de securitatea depozitării acestora. De asemenea răspunde de buna lor păstrare, evidenţa degradărilor, stricăciunilor ce sunt cauzate de proasta întreţinere a bunurilor; Paznicul îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure integritatea acestora. Portarul va răspunde pe perioada serviciului de integritatea clădirilor, bunurilor existente în instituţie (chiar dacă nu sunt date în inventar - va avea grijă ca nimeni să nu părăsească unitatea cu bunuri materiale), să verifice ca poarta din spatele curţii să fie închisă în permanenţă, poarta din faţă va fi închisă între orele 23-06. - Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul instituţiei pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii. - Să permită accesul în instituţie numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne. Persoanele care vin în vizită sunt legitimate şi notate într-un caiet existent la poartă şi nu vor fi lăsate să plece cu bunuri din inventarul instituţiei. - Să nu permită accesul în unitate a persoanelor (personal, asistati, musafiri) aflate în stare de ebrietate. - Să oprească şi să legitimeze persoanele care intră în incinta unităţii precum şi persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în instituţie, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal despre luarea acestor măsuri. - Să aducă la cunoştiinţa conducerea unităţii (şeful căminului pentru persoane vârstnice) despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate. Se va consemna evenimentul în registrul de evenimente speciale. - În caz de avarii produse la instalaţii, conducte, rezervoare de apă, combustibili, ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să aducă pagube să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia imediat măsuri după constatare.

 

25   

- Să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru surprinderea infractorilor. Spălătoreasa îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Preia rufele de la asistaţi sau de la personalul de serviciu. - Asigură spălatul și călcatul întregului inventar moale aflat în cămin, atât cele ale asistaţilor cât și cele din inventarul unităţii. - Preia de la magazioner, materialele necesare spălării şi dezinfectării rufelor (lunar), semnând bonul de consum. - Se îngrijeşte de respectarea normelor igienico-sanitare în ceea ce priveşte circuitul rufelor murdare și al celor spălate, fiind interzisă depozitarea în comun a acestora. - Răspunde de buna gestionare a materialelor, prevenind combaterea bolilor parazitare sau infecto-contagioase. - Folosesc utilajele din dotare, respectând normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor. - Face referate de necesitate pentru eventualele materiale sau produse necesare pentru buna funcţionare a spălatoriei. - Aduce la cunoştiinţa conducerii unitatii orice defecţiuni ce apar la utilajele din dotare. - Întreţine în perfectă stare de igienă și curăţenie spaţiul corespunzător locului de muncă, alături de lenjereasă. - Menţine halatele și prosoapele personalului în perfectă stare de curăţenie. - Predă rufele spălate, uscate, reparate, călcate, asistaţilor, respectiv personalului, împreună cu lenjereasa. Muncitorul calificat întreţinere îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Să aibă grijă de obiectele (sculele) incluse în inventar, şi să gestioneze cu măsură materialele care i se atribuie.(becuri, neoane, tifel, aracet, etc.) - Să asigure întreţinerea şi repararea instalaţiilor, mobilierului, în măsura în care îi permit cunoştinţele. - Să asigure, alături de ceilalţi muncitori igienizarea, prin văruit, vopsit, a spaţiilor existente. (camere de locuit, bucătărie, holuri, etc.) Muncitorul calificat lenjereasă îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Confecţionează și întreţine întregul inventar moale al căminului pentru toate sectoarele de activitate. - Repară îmbrăcămintea asistaţilor, lenjeria și celălalt echipament din dotarea unităţii, îngrijindu-se ca acestea să fie restituite sectoarelor în perfectă stare de curăţenie, fără rupturi sau lipsuri de nasturi, elastic etc. - Lenjereasa are obligaţia ca după ce hainele, respectiv lenjeria sunt uscate şi aduse la locul de muncă, să le verifice din nou, identificând defecţiuni care ar putea surveni în momentul spălării. Muncitorul calificat bucătar îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Preia alimentele de la magazie înscrise pe lista zilnică verificându-le calitativ şi cantitativ şi le întrebuinţează integral pentru prepararea meniurilor.

 

26   

- Pregăteşte alimentele în vederea pregătirii hranei (curăţat legume, spălat legume, fructe, carne, etc.). - Prepară alimentaţia asistaţilor, asigurând zilnic trei mese, una sau două gustări urmând să distribuie hrana atâtor asistaţi câţi sunt înscrişi pe lista de meniu, în porţii egale. - Asigură distribuirea hranei în condiţii civilizate. - Au obligaţia de a pune probe alimentare din toate felurile de alimente servite, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare. Muncitorul necalificat îndeplineşte în principal, următoarele atribuţii: - Asigură aerisitul spaţiilor, pregătirea uneltelor necesare preparării hranei din ziua respectivă; - Pregăteşte cele necesare pentru servirea micului dejun;. - Participă la servirea meselor din ziua respectivă, curăţă legumele, zarzavaturile, fructele punându-le la îndemâna bucătarului spălate, tăiate, în vase curate; - Spală vesela şi tacâmurile după fiecare masă respectând normele de igienă alimentară după care le aşează în rafturile lor; - Igienizarea veselei se face ori de câte ori este nevoie cu ajutorul maşinii de spălat vase; - Se îngrijeşte de igienizarea sălii de mese, debarasare, pregătirea veselei pentru masa următoare; - Primeneşte feţele de masă, prosoapele de bucătărie precum şi halatele angajatelor; - Efectuează curăţenia vestiarelor şi grupurilor sanitare cel puţin odată pe zi; - Asigură curăţenia oalelor, veselei, cratiţelor, aparturii şi utilajelor din unitate, după fiecare întrebuinţare a lor, deasemenea a locurilor de depozitare ale acestora; - Zilnic efectuează măturatul şi spălatul pardoselilor din întregul bloc alimentar iar săptămânal spală fainţele, mobilierul, canalele, obiectele sanitare, chiuvetele; - Efectuează periodic curăţenia din subsolul blocului alimentar;

Articolul13

Finanţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a)contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; b) bugetul local al Municipiului Timişoara, c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Şef serviciu, Întocmit,

Răducan Elena Iolanda Responsabil resurse umane Găină Anca

Atasament: Referat.pdf

1

Nr.267/20.04.2016 Aprobat, Primar, Nicolae Robu REFERAT Privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara este unitatea de asistenţă socială cu personalitate juridică, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, care are ca obiectiv principal oferirea de servicii sociale de îngrijire persoanelor vârstnice instituţionalizate, cu domiciliul stabil în Timişoara.Direcția de Asistență Socială Comunitară este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice conform certificatului de acreditare seria AF nr.001206 din 16.06.2014.

Prin Hotărârea de Guvern nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale Anexa 1, s-a aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare. Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara a obținut Licența de funcționare provizorie nr.1700 din 05.02.2016 eliberată de Ministerul Muncii, Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pe durata unui an de zile, astfel că propunem modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice în conformitate cu H.G. 867/2015.

Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(d) şi alin.6 lit. (a), pct.2 din legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală,

Propunem:

Art.1- Modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara-anexa 1 Viceprimar , Serviciul Juridic al Primăriei Timișoara ,

Director executiv D.A.S.C.

Maria Stoianov Şef serviciu , Elena Iolanda Răducan Cod FO 53-01 ver.2

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, Str.Inocenţiu Klein nr.29, cod 300315, Tel./Fax: 0256-208715 e-mail: [email protected]