keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 197/26.03.1996 privind aprobarea achizitionarii unei instalatii de amorsare autopropulsata si a unui autotransportor de filer

26.03.1996

Hotararea Consiliului Local 197/26.03.1996
privind aprobarea achizitionarii unei instalatii de amorsare autopropulsata si a unui autotransportor de filer


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. 946/27.02.1996 al Regiei Autonome Drumuri Municipale Timisoara privind necesitatea achizitionarii unei instalatii de amorsare autopropulsata si a unui autotransportor de filer;
Avand in vedere Referatul nr. SC0961911/27.02.1996 al Directiei Tehnice Biroul Investitii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si a Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (g), (h) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobaachizitionarea de catreRegiaAutonomade Drumuri Municipale
Timisoara a unei instalatii de amorsare autopropulsata si a unui
autotransportor de filer din fondurile bugetului local al Consiliului Local al
Municipiului Timisoara. Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei
hotarari se incredinteaza Directia Economica Biroul Buget, Directia Tehnica
Biroul Investitii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara si
Regia Autonoma Drumuri Municipale Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Biroului Buget;
Biroului Investitii;
Regiei Autonome Drumuri Municipale Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
PERJU DAN
Contrasemneaza