keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 195/26.03.1996 privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru amplasarea si darea in exploatare a noii statii de asfalt "Wirtgen"

26.03.1996

Hotararea Consiliului Local 195/26.03.1996
privind privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru amplasarea si darea in exploatare a noii statii de asfalt "Wirtgen"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul SC0962348/11.03.1996 al Directiei Tehnice si al Directiei Economice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr.10/1991 a Finantelor Publice;
In conformitate cu prevederile art. 21 lit. (e) si (g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 29 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 250.000 mii lei din bugetul local de la
Capitolul 63 "Gospodarie comunala" pentru amplasarea si darea in exploatare
a statiei de asfalt "Wirtgen"

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Tehnica din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara si
Regia Autonoma de Drumuri Municipale Timisoara.


Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Regiei Autonome Drumuri Municipale Timisoara;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
PERJU DAN
Contrasemneaza