keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 190/10.07.2001 privind aprobarea introducerii gazului metan şi achiziţiei de centrale termice la unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 190/10.07.2001
privind aprobarea introducerii gazului metan şi achiziţiei de centrale termice la unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10972/02.07.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea art.166 din Legea învăţământului nr.84/1995;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.102/2000 - privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.148/2001 privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiile de fezabilitate şi realizarea investiţiilor prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivelor de investiţie menţionate la art.1 se face din bugetul local Cap.57.02 - "Învăţământ".
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - mediei locale;


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI