keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/24.02.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2003 al S.C. Termocet 2002 S.A. Timişoara

24.02.2004

Hotararea Consiliului Local 18/24.02.2004
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2003 al S.C. Termocet 2002 S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-2450/11.02.2004 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C."Colterm" S.A. nr.5 /15.01.2004 ;
În baza Adresei nr. RE2004-415/11.02.2004 a S.C. Termocet 2002 S.A.;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (i) şi (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2003 al S.C. Termocet 2002 S.A. Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Companiei Locale de Termoficare "Colterm" S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI