keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 189/10.07.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere pe verticală cu un etaj şi mansardă a Internatului Liceului Bela Bartok " Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 189/10.07.2001
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere pe verticală cu un etaj şi mansardă a Internatului Liceului Bela Bartok " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10973/02.07.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2000 privind preluarea de către Primăria Municipiului Timişoara a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 148/2001 privind aprobarea Regulamentului de promovare, execuţie, verificare, recepţie şi decontare a lucrărilor de reparaţii la construcţii şi instalaţii, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local pentru instituţii de învăţământ public;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Extindere pe verticală cu un etaj şi mansardă a Internatului Liceului Bela Bartok " din Timişoara, Bd. Tinereţii nr. 13, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul local Cap. 57.02. " Învăţământ ".

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI