keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 187/30.06.1998 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la desfasurarea "FESTIVALULUI INIMILOR" editia a IXa 1998

30.06.1998

Hotararea Consiliului Local 187/30.06.1998
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in calitate de coorganizator la desfasurarea "FESTIVALULUI INIMILOR" editia a IXa 1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Nr.SCO987522/09.06.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e),si (o) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba participarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in
calitate de coorganizator la desfasurarea "FESTIVALULUI INIMILOR" editia a IX
a, 1998. Art.2: Se aproba alocarea sumei de 10.000.000 lei din bugetul local,
Cap. 59.02 "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si de
tineret" pentru organizarea Festivalului International de Folclor.
Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
acestei manifestari se va realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform
legii.

Art.3: Cu aducerea la indeplinireaprezenteihotarari se incredinteaza Directia
EconomicaServiciul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei
si Creatiei Populare Timis;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MISTOR CORNEL
Contrasemneaza